Жеңилдиктер

Ойлоп табуулардын, пайдалуу моделдердин, селекциялык жетишкендиктердин жалгыз автору болуп эсептелген жана өз атына патент сураган, же ойлоп табууга, пайдалуу моделге, селекциялык жетишкендикке патенттин жалгыз ээси болуп эсептелген адамдарга алым төлөө боюнча ушул Жобонун II жана IV бөлүмдөрүндө белгиленген төмөнкү жеңилдиктер берилет:

а) Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары же аларга теңелген адамдар, ошондой эле ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген, 1-топтогу майыптыгы бар адамдар алым төлөөдөн толугу менен бошотулат;

б) жеке жактар, алардын жашаган жерине карабай, алымдын өлчөмүнөн 10% төлөшөт;

в) коммерциялык эмес уюмдар, илимий-изилдөө мекемелерин жана жогорку окуу жайларды кошуп, алардын жайгашкан жерине карабай алымдын өлчөмүнөн 10%төлөшөт.

Ушул Жобонун I бөлүмүнүн 3-пунктунда каралган жеңилдиктер, интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берген өтүнмө ээсинин арызы боюнча, эгерде жеңилдик болуп алым төлөөдөн бошотуу эсептелсе, алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документтин ордуна берилет, же эгерде жеңилдик болуп анын өлчөмүн азайтуу эсептелсе, көрсөтүлгөн документ менен чогуу берилет.

Алым төлөөдөн бошотууга же азайтылган өлчөмдөгү алымды төлөөгө укук берүү өтүнмө ээсинин статусун ырастоочу белгиленген үлгүдөгү документтин көчүрмөсүн берген учурда ишке ашырылат.

Ушул Жобонун I бөлүмүнүн 3-пунктунда көрсөтүлгөн өтүнмө ээлеринин статусу өтүнмө ээлеринин жашаган жердеги же турган жердеги өлкөнүн мыйзамдары боюнча аныкталат.

Эгерде өз атына патент сураган өтүнмө ээлери бир нечелеп саналса, анда тиешелүү жеңилдик тарифи качан бардык өтүнмө ээлери ушул Жобонун I бөлүмүнүн 3-пунктунда көрсөтүлгөн адамдардын кайсы бир категориясына таандык болгон учурда гана колдонулат.

Эгер ар кандай категориядагы адамдардан турган өтүнмө ээлеринин тобу патентти өз атына сураса, анда алым минимумдук жеңилдиктери бар өтүнмө ээсинин ставкасы боюнча төлөнөт.