Берүү жана экспертиза

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

9

Формалдуу экспертиза жүргүзүү менен ойлоп табууга патент алууга өтүнмө берүү

40

10

Евразиялык патенттик конвенцияга ылайык (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруучу жыйынынын 1995-жылдын 27-сентябрындагы № 213-1 жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл өкүлдөр жыйынынын 1995-жылдын 28-сентябрындагы № 167-1 токтомдору менен ратификацияланган) өтүнмөнү берүү, Патенттик кооперация жөнүндө келишим боюнча (мындан ары – РСТ) (өнөр жай менчиги жаатындагы эл аралык келишимдерге карата 1994-жылдын 6-январындагы № 20-16 Кыргыз Республикасынын декларациясы менен ратификацияланган) ойлоп табууга патент ыйгаруу үчүн эл аралык өтүнмөнү берүү жана анын формалдуу белгилер боюнча экспертизанын талаптарына ылайык келүүсүн текшерүү

40

11

Пайдалуу моделге формалдуу экспертиза жүргүзүү менен патент алууга өтүнмө берүү

15

Ойлоп табууга, пайдалуу моделге өтүнмө берүү үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ өтүнмө менен кошо же интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өтүнмө берилген күндөн тартып эки айдын ичинде берилет.

Аталган документти өтүнмө берилгенден кийин көрсөткөндө алымдын өлчөмү 20%га көбөйөт.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

12

Париж конвенциясында (өнөр жай менчиги жаатындагы эл аралык келишимдерге тиешелүү 1994-жылдын 6-январындагы № 20-16 Кыргыз Республикасынын декларациясы менен ратификацияланган) белгиленген мөөнөт бүткөндөн кийин, бирок эки айдан кечикпеген мөөнөттө конвенциялык артыкчылыкты сурап алуу

35

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ артыкчылыкты сурап алуу жөнүндө арыз менен кошо берилет.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

13

Төмөндөгүлөргө карата алдын ала экспертизаны жүргүзүү:

– бир ойлоп табууга, пайдалуу моделге;

40

– ойлоп табуулардын, пайдалуу моделдердин тобуна, бирден ашык ойлоп табуунун, пайдалуу моделдин ар бирине;

+15

– формуланын ар бир көз каранды пункту үчүн ондон ашык

+5

Өтүнмө боюнча алдын ала экспертиза жүргүзүү үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ, өтүнмө берүү үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ менен кошо берилет.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

14

Ойлоп табууга, пайдалуу моделге тездетилген алдын ала экспертизаны жүргүзүү

75

Өтүнмө боюнча тездетилген экспертизаны жүргүзүү үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ тездетилген экспертиза жүргүзүү жөнүндө өтүнүч кат менен кошо берилет.

Аталган өтүнүч кат менен кошо алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ берилбеген учурда тездетилген экспертиза жүргүзүлбөйт.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

15

Өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча ойлоп табууга, пайдалуу моделге карата өтүнмөнүн материалдарына алдын ала экспертиза жүргүзүү стадиясында оңдоолорду жана тактоолорду киргизүү

20

16

Өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча ойлоп табуунун, пайдалуу моделдин формуласына алдын ала экспертиза жүргүзүү стадиясында алгачкы формуладан бөлүп алынган пункттарды киргизүү:

– формулага киргизилген ар бир кошумча пункт үчүн

+30

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ өзгөртүлгөн формуланы камтыган материалдар менен кошо берилет.

Аталган материалдар менен кошо белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ берилбеген учурда өтүнмөнү кароодо формуладагы өзгөртүүлөр көңүлгө алынбайт.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

17

Ойлоп табууга өтүнмөнү 18 ай мурда жарыялоо

30

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ ойлоп табууга өтүнмөнү 18 ай мурда жарыялоо жөнүндө өтүнүч менен бирге берилет.

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ өтүнүч менен бирге берилбесе, өтүнүч берилген жок деп эсептелет.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

18

Төмөндөгүлөргө карата маңызы боюнча экспертиза жүргүзүү:

– бир ойлоп табууга;

150

– ойлоп табуулардын тобуна, бирден ашык ойлоп табуунун ар бирине

+75

– формуланын ондон ашкан көз каранды ар бир пунктуна

+7

Ойлоп табууга өтүнмөдө эл аралык издөө органдарынын бири РСТге ылайык даярдаган эл аралык издөө жөнүндө отчет болгон учурда аталган алымдын өлчөмү 25%га азайтылат.

Ойлоп табууга өтүнмөдө эл аралык издөө органдарынын бири РСТге ылайык даярдаган эл аралык издөө жөнүндө отчет жана эл аралык алдын ала экспертизанын корутундусу болсо, аталган алымдын өлчөмү 50%га азайтылат.

Ойлоп табууга өтүнмөдө Россия Федерациясынын Өнөр жай менчигинин Федералдык институтунун (ӨМФИ) патентин берүү жөнүндө эксперттик чечими болсо, аталган алымдын өлчөмү 75%га азайтылат.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

19

Өтүнмө ээсинин демилгеси менен өтүнмөгө маңызы боюнча экспертиза жүргүзүү жөнүндө өтүнүч берилгенден кийин ойлоп табууга өтүнмөнүн материалына оңдоолорду жана тактоолорду киргизүү

60

20

Өтүнмө ээсинин демилгеси менен маңызы боюнча экспертиза жүргүзүү жөнүндө өтүнүч берилгенден кийин алгачкы формуладан бөлүнүп алынган ойлоп табуунун формуласына көз карандысыз пункттарды киргизүү:

– көз карандысыз болуп бөлүнгөн ар бир пункт үчүн кошумча

+55

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ өзгөртүлгөн формуланы камтыган материалдар менен кошо берилет.

Аталган материалдар менен кошо белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ берилбеген учурда өтүнмөнү кароодо өзгөртүүлөр көңүлгө алынбайт.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

21

Кайра түзүү:

– пайдалуу моделге өтүнмөнү ойлоп табуунун өтүнмөсүнө;

35

– бирден жогору ар бир ойлоп табуу үчүн;

+7

– ойлоп табууга өтүнмөнү пайдалуу моделдин өтүнмөсүнө

20

22

Узартуунун ар бир айы үчүн, бирок 12 айдан ашпаган мөөнөткө экспертизанын суроо-талабына жооптун мөөнөтүн узартуу

30