Каттоо, оңдоолорду жана толуктоолорду киргизүү

Каттоо, оңдоолорду жана толуктоолорду киргизүү

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

26

Каттоо:

– ойлоп табууну жана ойлоп табууга патент берүүнү, формуласын, чиймелерин, рефератты жана башка материалдарды кошкондо 35 бетке чейинки көлөмдө анын сүрөттөмөсүн жарыялоо;

50

– 35тен ашкан ар бир барагына;

+5

– пайдалуу моделди жана пайдалуу моделге патент берүүнү, формуласын, чиймелерин, рефератты жана башка материалдарды кошкондо 35 бетке чейинки көлөмдө анын сүрөттөмөсүн жарыялоо;

50

– 35тен ашкан ар бир барагына

+5

27

Ойлоп табуунун жана пайдалуу моделдин авторунун күбөлүгүн берүү

20

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ өтүнмө ээси патент берүү жөнүндө чечимди алган күндөн тартып эки айдын ичинде берилет.

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ аталган эки айлык мөөнөт аяктаган күндөн тартып үч айдын ичинде берилиши мүмкүн. Мындай учурда алымдын өлчөмү 50%га көбөйөт.

Патентти каттоо жана берүү үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ белгиленген тартипте берилбеген учурда, каттоо, жарыялоо жана патент берүү жүргүзүлбөйт жана тиешелүү өтүнмө чакыртылып алынган болуп эсептелет.

Кошумча алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ кошумча алым төлөөнүн зарылдыгы жөнүндө билдирмени өтүнмө ээси алган күндөн тартып эки айдын ичинде берилет.

Белгиленген өлчөмдө кошумча алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ аталган мөөнөттө берилбеген учурда, көлөмү 35 барактан ашкан сүрөттөмөлөр жарыяланбайт.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

29

Ойлоп табууга, пайдалуу моделге патенттин же автордук күбөлүктүн дубликатын берүү, ушул берүү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

20

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ дубликат берүү жөнүндө арыз жана ушул берүү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо менен кошо берилет.

Белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ берилбеген учурда арыз берилген жок деп эсептелинет.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

31

Ойлоп табууга, пайдалуу моделге патент берүү жөнүндө маалыматтарды жарыялоодон кийин өтүнмөнүн материалдары менен таанышуу

50

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ таанышууга арыз менен бир убакта берилет.

Арыз менен кошо белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ берилбеген учурда арыз берилген жок деп эсептелинет.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

32

Патент ээсинин демилгеси боюнча ойлоп табууга, пайдалуу моделге берилген патентти, ал жөнүндө маалыматтарга тиешелүү өзгөртүүлөрдү мамлекеттик реестрге киргизүү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы № 155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобого ылайык мындай өзгөртүүлөр жөнүндө жарыялоо.

30

Ойлоп табууга, пайдалуу моделге өзгөчө укуктун келишимсиз өтүүсүн каттоо

100

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ таанышууга арыз менен кошо берилет.

Арыз менен кошо белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ берилбеген учурда арыз берилген жок деп эсептелинет.