Укуктарды өткөрүп берүү

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү. (эсептик көрсөткүчтөр менен)

88

Лицензиялык келишимди, күрөө келишимин каттоо:

– бир патентке же күбөлүккө карата;

100

– бирден жогору ар бир патент же күбөлүк үчүн

+50

89

Патентти же товардык белгини өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоо (ар бир патент же товардык белги үчүн)

100

90

Катталган лицензиялык келишимге киргизилген өзгөртүүлөрдү каттоо:

25

– алгачкы келишимге киргизилбеген ар бир патент же күбөлүк үчүн

+50

91

Бир патент же товардык белги үчүн өнөр жай менчик объектисин пайдаланууга комплекстүү ишкердик лицензия келишимин каттоо (франчайзинг)

100

– бирден ашык ар бир патент же товардык белги үчүн

+75

92

Келишимдин экспертизасынын суроо-талабына өтүнмө ээсинин жооп берүү мөөнөтүн узартуу, узартуунун ар бир айы үчүн

30

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представляется вместе с ходатайством о продлении установленного срока.