2017-2021-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасын ишке ашыруунун мониторинги жана баалоо индикаторлорунун матрицасы