Мам. программа

2017-2021-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы 

Программаны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар Планы

КРнын Өкмөтүнүн Токтому

Индикаторлордун матрицасы

Отчеттор