Каттоо, оңдоолорду жана толуктоолорду киргизүү

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

45

Өнөр жай үлгүсүнө патентти каттоо жана берүү, маанилүү белгилердин тизмегин кошуу менен ал жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

50

46

Өнөр жай үлгүсүнүн авторунун күбөлүгүн берүү

20

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ өтүнмө ээси патент берүү жөнүндө чечимди алган күндөн тартып эки айдын ичинде берилет.

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ аталган эки айлык мөөнөт аяктаган күндөн тартып үч айдын ичинде берилиши мүмкүн. Мындай учурда алымдын өлчөмү 50%га көбөйөт.

Патентти каттоо жана берүү үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ белгиленген тартипте берилбеген учурда, өнөр жай үлгүсүн каттоо, патентти жарыялоо жана берүү жүргүзүлбөйт, тиешелүү өтүнмө чакыртылып алынган болуп эсептелет.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

48

Өнөр жай үлгүсүнө патенттин же автордук күбөлүктүн дубликатын берүү, ушул берүү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

20

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ дубликатын берүү жөнүндө арыз менен кошо берилет.

Белгиленген өлчөмдө алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ берилбеген учурда арыз берилген жок деп эсептелинет.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

49

Патент берүү жөнүндө маалыматтарды жарыялоодон кийин өтүнмөнүн материалдары менен таанышуу

50

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ таанышууга арыз менен бир учурда берилет.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

50

Өнөр жай үлгүсүнө берилген патентти, ал жөнүндө маалыматтарга тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана мындай өзгөртүүлөр жөнүндө жарыялоону Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы № 155 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобого ылайык патенттин ээсинин демилгеси боюнча Мамлекеттик реестрге киргизүү.

30

Өнөр жай үлгүсүнө өзгөчө укуктун келишимсиз өтүүсүн каттоо

100

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө өтүнүч менен кошо берилет.

Өтүнүч алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ менен кошо берилбеген учурда өтүнүч берилген жок деп эсептелет.