Патентти күчүндө кармап туруу

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

51

Өнөр жай үлгүсүнө патентти колдонуунун ар бир жылына күчүндө сактоо:

үчүнчү жылга

50

төртүнчү жылга

55

бешинчи жылга

65

алтынчы жылга

70

жетинчи жылга

85

сегизинчи жылга

105

тогузунчу жылга

120

онунчу жылга

140

он биринчи жылга

175

он экинчи жылга

210

он үчүнчү жылга

260

он төртүнчү жылга

280

он бешинчи жылга

315

52

Өтүнмө ээсинин жоопкерчилигине берилген өнөр жай үлгүсүнө патентти колдонуунун ар бир жылына күчүндө сактоо:

үчүнчү жылга

35

төртүнчү жылга

40

бешинчи жылга

50

алтынчы жылга

55

жетинчи жылга

70

сегизинчи жылга

85

тогузунчу жылга

100

онунчу жылга

110

он биринчи жылга

125

он экинчи жылга

140

он үчүнчү жылга

175

он төртүнчү жылга

210

он бешинчи жылга

245

Өнөр жай үлгүсүнө патентти күчүндө сактоо үчүн алым өнөр жай үлгүсүнө өтүнмө интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилген күндөн тартып эсептегенде, анын аракетинин үчүнчү жылынан баштап алына баштайт.

Өнөр жай үлгүсүнө патенттин аракетинин ар бир кийинки жылы үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ ушул патенттин аракетинин учурдагы жылынын акыркы эки айынын ичинде берилет.

Патенттин аракетинин ар жылы үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ белгиленген мөөнөтү аяктаган күндөн тартып алты айдын ичинде берилиши мүмкүн. Бул учурда алымдын өлчөмү 50%га көбөйөт.

Өнөр жай үлгүсүн пайдалануу укугун башка кишиге берүү жөнүндө (ачык лицензия) патент ээсинин арызы боюнча патентти күчүндө сактоо үчүн ушундай арыз жөнүндө маалыматтар белгиленген тартипте жарыяланган жылдан кийинки жылдан баштап алымдын өлчөмү 50%га төмөндөтүлөт.