Берүү жана экспертиза

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

36

Формалдуу экспертиза жүргүзүү менен өнөр жай үлгүсүнө патент алууга өтүнмө берүү

30

Өнөр жай үлгүсүнө өтүнмө берүү үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ өтүнмө менен кошо же интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга өтүнмө берилген күндөн тартып эки айдын ичинде берилет.

Аталган документ өтүнмөнү бергенден кийин берилгенде алымдын өлчөмү 20%га көбөйөт.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

37

Париж конвенциясында (өнөр жай менчиги жаатындагы эл аралык келишимдерге карата 1994-жылдын 6-январындагы № 20-16 Кыргыз Республикасынын декларациясы менен ратификацияланган) белгиленген мөөнөт бүткөндөн кийин, бирок эки айдан кечикпей конвенциялык артыкчылыкты суроо

35

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ артыкчылыкты суроо жөнүндө арыз менен кошо берилет.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

38

Төмөнкүлөргө алдын ала экспертиза жүргүзүү:

– өнөр жай үлгүсүнүн бир вариантына;

30

– бирден ашык өнөр жай үлгүсүнүн ар бир вариантына

+15

Өтүнмө боюнча алдын ала экспертиза жүргүзүү үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ өтүнмө берүү үчүн алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ менен кошо берилет.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

39

Өтүнмө ээсинин демилгеси боюнча өнөр жай үлгүсүнө карата өтүнмөнүн материалдарына алдын ала экспертиза жүргүзүү стадиясында оңдоолорду жана тактоолорду киргизүү

20

40

Төмөнкүлөргө маңызы боюнча экспертиза жүргүзүү:

– өнөр жай үлгүсүнүн бир вариантына;

80

– бирден ашык өнөр жай үлгүсүнүн ар бир вариантына

+20

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ маңызы боюнча экспертиза жүргүзүү жөнүндө өтүнүч менен кошо берилет.

Алым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ өтүнүч менен бирге берилбесе, өтүнүч берилген жок деп эсептелет.

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

41

Узартуунун ар бир айы үчүн, бирок 12 айдан ашык эмес экспертизанын суроо-талабына жооптун мөөнөтүн узартуу

30