ЭЭМ үчүн программа – белгилүү бир натыйжаны алуу максатында электрондук эсептөөчү машиналарынын (ЭЭМ) иштешине арналган маалыматтардын жана буйруктардын жыйындысын берүүнүн объективдүү формасы.

Маалыматтар базасы- маалыматтар ЭЭМдин жардамы менен тез табылып жана иштетиле тургандай тутумдаштырылган маалыматтардын жыйындысын берүүнүн жана уюштуруунун объективдүү формасы.

ЭЭМ үчүн программалар жана маалыматтар базасы автордук укуктун объектилеринин катарына кирет. ЭЭМ үчүн программаларга адабий чыгармалар катары, ал эми маалыматтар базасына –жыйнактар катары укуктук коргоо берилет.

Объективдүү формада берилген ЭЭМ үчүн программалардын жана маалыматтардын базасынын ар кандайына, алардын жарыкка чыккандарына да, чыга электерине да, алардын материалдык алып жүрүүчүсүнө, арналганына жана баалуулугуна карабастан автордук укук жайылтылат.

Автордук укук автордун чыгармачыл ишинин натыйжасы болуп саналган ЭЭМ үчүн программаларга жана маалыматтардын базасына жайылтылат.

Укуктук коргоо маалыматтарды ылгоо жана уюштуруу боюнча чыгармачылык эмгектин натыйжасы болгон маалыматтар базасына жайылтылат. Маалыматтар базасы алар негизденген же алар өзүнө камтыган маалыматтар автордук укуктун объектилери болуп саналаар – саналбастыгына карабастан корголот.

ЭЭМ үчүн программага, маалыматтар базасына автордук укук алардын материалдык алып жүрүүчүсүнө менчиктик укук менен байланышпайт.

Материалдык алып жүрүүчүгө карата укуктарды ар кандай өткөрүп берүүнүн ЭЭМ үчүн программага же маалыматтар базасына кандайдыр бир укуктарды өткөрүп берүүгө алып келбейт.

Маалымат базасына карата автордук укук ушул маалымат базасына кирүүчү чыгармаларды жана материалдарды өз алдынча тандоону жана уюштурууну башка жактардын ишке ашыруусуна тоскоол болбойт.