ЭЭМ үчүн программалар жана маалымат базаларын каттоонун баасы кантип аныкталат?

Жыйымдарды төлөөнүн тартиби, өлчөмдөрү жана мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 26-майындагы N 286 токтому менен бекитилген Электрондук эсептөө машиналары, маалыматтар базалары жана интегралдык микросхемалардын топологиялары үчүн программаларды каттоого жыйымдар жөнүндө ЖОБОдо аныкталат.

 ЭЭМ үчүн программага  жана маалыматтар  базасына тиешелүү укуктарды коргоо үчүн эмнелерди билүүгө тийиш?

Укуктук коргоо алгачкы текстти  жана объекттик кодду кошкондо, ар кандай тилде жана ар кандай формада чагылдырылышы мүмкүн болгон ЭЭМ үчүн программалардын бардык түрлөрүнө (анын ичинде операциялык тутумдарга жана программалык комплекстерге ) жайылтылат.Укуктук коргоо маалыматтарды коргоо жана уюштуруу боюнча чыгармачылык эмгектин натыйжасы болгон маалыматтар базасына жайылтылат. Маалыматтар базасы алар негизденген же алар өзүнө камтыган маалыматтар автордук укуктун объектилери болуп саналаар – саналбастыгына карабастан корголот.

ЭЭМ үчүн программага, маалыматтар базасына автордук укук алардын материалдык алып жүрүүчүсүнө менчиктик укук менен байланышпайт.

ЭЭМ үчүн программанын же маалыматтар базасынын же алардын кандайдыр бир элементтеринин негизинде жаткан идеялар менен принциптерге, анын ичинде интерфейсти жана алгоритмди уюштуруу идеялары менен принциптерине, ошондой эле программалоонун тилдерине жайылтылбайт.

 ЭЭМ үчүн программалар жана маалымат базаларын каттоодон өткөрүүгө өтүнмө берүүгө кимдер укуктуу?

Өтүнмө берүүгө автордук укуктун күчүнүн мөөнөтү ичинде ЭЭМ же маалымат базалары үчүн программага карата мүлктүк укуктардын ээси (мындан ары – өтүнүүчү) укуктуу.

3. Өтүнмө түздөн-түз өтүнмө ээси тарабынан же өкүл аркылуу берилиши мүмкүн. Өкүлдүн ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таризделген ишеним кат менен тастыкталат.

4. Өтүнмө Кыргызпатентке түздөн-түз берилет же почта аркылуу жөнөтүлөт.

5. Өтүнмө төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш:

– укук ээсин, ошондой эле эгерде ал өзүн автор катары эскертүүдөн баш тартпаса, авторду жана алардын жүргөн жерин (жашаган жерин) көрсөтүү менен ЭЭМ үчүн программаны же маалымат базасын расмий каттоого арызды;

– рефератты камтуу менен, ЭЭМ же маалымат базасын бирдейлештирүүчү депонирленүүчү материалдарды;

– белгиленген өлчөмдө каттоо алымынын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документти же каттоо алымынын төлөөдөн бошотуу, ошондой эле анын өлчөмүн азайтуу үчүн негиздерди.

6. Өтүнмөгө тиркелүүчү документтер:

– эгерде укук ээси автор болуп эсептелбесе, ылайыктуу түрдө күбөлөндүрүлгөн, мүлктүк укуктарды ыйгарып берүүнү тастыктоочу документтин көчүрмөсү;

– эгерде өтүнмө өкүл аркылуу берилсе, өкүлчүлүккө ылайыктуу

таризделген ишеним кат.

Өкүлгө ишеним каттын күчүнүн мөөнөтү үч жылдан ашпоого тийиш.

Эгерде ишеним катта мөөнөтү көрсөтүлбөсө, ал түзүлгөн күндөн тартып бир жылдын ичинде күчүндө болот.

7. Өтүнмөнүн документтери (ЭЭМ же маалымат базасын бирдейлештирүүчү депонирленүүчү материалдардан башкасы) мамлекеттик же расмий тилдерде көрсөтүлүүгө тийиш. Эгерде өтүнмөнүн документтери башка тилде берилген болсо, анда аларга ылайыктуу түрдө күбөлөндүрүлгөн алардын мамлекеттик же расмий тилге котормосу тиркелүүгө тийиш.

8. Өтүнмөнүн документтери бир нускада берилет.