Жыйымдар жөнүндө жобо

Электрондук эсептөө машиналары, маалыматтар базалары жана интегралдык микросхемалардын топологиялары үчүн программаларды каттоого жыйымдар жөнүндө Жобо

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 3-октябрындагы
№ 522 токтому менен
бекитилген

Автордук укук, чектеш укуктар объектилерин жана интегралдык микросхемалардын топологияларын каттоо үчүн жыйымдар жөнүндө
ЖОБО

1. Ушул Жобо “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында, “Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын укуктук коргоо жөнүндө”, “Интегралдык микросхемалардын топологияларын укуктук коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган автордук укук объектилерин, анын ичинде электрондук-эсептөө машиналары үчүн программаларды, маалыматтар базаларын (мындан ары – автордук укук объектилерин), чектеш укуктар жана интегралдык микросхемалардын топологияларын (мындан ары – ИМСТ), ошондой эле ушул укуктарды тескөө жөнүндө келишимдерди каттоо менен байланышкан аракеттер үчүн жыйымдарды төлөөнүн өлчөмдөрүн, тартибин жана мөөнөттөрүн белгилейт.

2. Ушул Жобонун тиркемесине ылайык жыйымдардын өлчөмдөрү эсептик көрсөткүчтөр менен белгиленет жана Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы менен төлөнөт.

3. Автордук укук, чектеш укуктар объектилеринин же ИМСТтин бирден бир автору болуп саналган, өзүнүн атына каттоо жөнүндө күбөлүк сураган жакка же укук ээсине жыйымдарды төлөө боюнча төмөндөгүдөй жеңилдиктер берилет:

а) Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары же аларга теңештирилген адамдар, ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, 1-топтогу майыптыгы бар адамдар – жыйымдарды төлөөдөн бошотулат;

б) жеке жактар жашаган жерине карабастан – ушул Жободо белгиленген жыйымдардын өлчөмүнөн 10 пайыз төлөшөт.

4. Эгерде өзүнүн атына каттоо жөнүндө күбөлүк сураган өтүнмө ээлери бир нече болсо, анда тиешелүү жеңилдик тарифи бардык өтүнмө ээлери ушул Жобонун 3-пунктунда аталган жактардын кайсыл бир категориясына таандык болгон учурда гана колдонулат.

5. Жыйымдын төлөнгөнүн тастыктаган документ болуп, төмөнкүлөрдө караштырылган документ эсептелет:

– ушул Жобонун тиркемесинин 1-пунктуна ылайык каттоого өтүнмөнү берүү же автордук укук, чектеш укуктар объектилеринин же ИМСТтин материалдарын депонирлөө менен бир убакта интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилген;

– ушул Жобонун тиркемесинин 2 жана 3-пункттарына ылайык автордук укук, чектеш укуктар объектилерин же ИМСТти каттоо жөнүндө чечимди өтүнмө ээси алган күндөн тартып эки айдын ичинде берилген;

– ушул Жобонун тиркемесинин 5 жана 6-пункттарына ылайык автордук укук, чектеш укуктар объектилерин, ИМСТти каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн берүү жөнүндө арызды же автордук укук, чектеш укуктар объектилеринин, ИМСТтин Мамлекеттик реестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө арызды берүү менен бир убакта берилген;

– ушул Жобонун тиркемесинин 7-пунктуна ылайык автордук укук, чектеш укуктар объектилерине же ИМСТке укуктарды тескөө жөнүндө келишимдерди каттоо тууралуу арыздарды берүү менен бир убакта берилген.

6. Ушул Жобонун 3-пунктунда караштырылган жеңилдиктер автордук укук, чектеш укуктар объектилерине жана ИМСТке укуктарды тескөө жөнүндө келишимдерди каттоого жайылтылбайт.

Ушул Жобонун 3-пунктунда каралган жеңилдиктер, эгерде жеңилдик ушул жыйымды төлөөдөн бошотуу болсо, жыйымды төлөгөнүн ырастаган документтин ордуна, же эгерде жеңилдик болуп анын өлчөмүн азайтуу саналса, аталган документ менен чогуу интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилген өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча берилет.

7. Ушул Жобонун 3-пунктуна ылайык жыйымдарды төлөөдөн бошотуу же азайтылган өлчөмдө жайымдарды төлөөгө укук берүү өтүнмө ээсинин статусун ырастаган белгиленген үлгүдөгү документтин көчүрмөсүн бергенде жүзөгө ашырылат.

8. Ушул Жободо белгиленген жыйымдар белгиленген тартипте интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын алыш-бериш эсебине тиешелүү сумманы которуу жолу менен төлөнөт.

Жыйымдын төлөнгөндүгүн ырастаган документ болуп, төлөнгөндүгү жөнүндө штампы бар төлөм тапшырмасынын көчүрмөсү же накталай каражат, же өздүк эсебинен которуу менен жыйымды төлөгөндүгү жөнүндө квитанция саналат.

Жыйымдын төлөнгөндүгүн ырастаган документ өтүнмөнүн катталган номерин жана жыйым төлөнгөн аракеттин аталышын камтышы керек. Эгерде каттоо номери али алына элек болсо аталган документ жыйым төлөнгөн аракеттин аталышы менен катар катталган автордук укук, чектеш укуктар объектилерин же ИМСТтин аталышын, ошондой эле автордун же өтүнмө ээсинин фамилиясын камтышы керек.

Аталган маалыматтар жок болгон документ жараксыз болуп саналат.

Белгиленген өлчөмдө төлөнгөн жыйымга ылайык аны төлөөнүн датасы аныкталат.

Белгиленген өлчөмдө жыйымдын төлөнгөндүгүн ырастаган документ берилбесе, ал каттоого байланышкан аракеттерди токтотууга алып келет.

9. Ушул Жободо белгиленген төлөмдөрдүн өлчөмүнөн жогорулап кеткен жыйым төлөнгөндө, же болбосо жыйым төлөнүп, каралган аракеттер ишке ашпаган учурлардан сырткары, төлөнгөн жыйым кайтарылып берилбейт.

Мындай учурларда өтүнмө ээсинин өтүнүч каты боюнча, жыйым төлөгөн өкүлгө (адамга) жыйымдын ашыкча төлөнгөн суммасы белгиленген тартипте кайтарылып берилет, же болбосо өтүнүч каттын ээсинин өтүнүчү боюнча ушул Жободо каралган башка жыйымдардын эсебине чегерилет.

Автордук укук, чектеш укуктар объектилерин жана интегралдык микросхемалардын топологияларын каттоо үчүн жыйымдар жөнүндө жобого
тиркеме

Жыйымдын арналышы

Жыйымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

1

Каттоого же депонирлөөгө өтүнмөнү берүү жана кароо

30

2

Мамлекеттик реестрге маалыматтарды киргизүү жана каттоо тууралуу күбөлүк берүү

20

3

Каттоо тууралуу ар бир кошумча күбөлүк үчүн

10

4

Каттоо тууралуу маалыматтарды жарыялоо жана каттоого өзгөртүүлөрдү киргизүү

10

5

Каттоо тууралуу күбөлүктүн жупнускасын берүү

10

6

Мамлекеттик реестрге өзгөртүүлөрдү киргизүү

20

7

Укуктарды тескөө жөнүндө келишимдерди каттоо, ушундай келишимдерге байланыштуу Мамлекеттик реестрге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана келишимдерди каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялоо, төмөнкүчө:

– бир автордук укук, чектеш укуктар объектиси же ИМСТ;

30

– бирден көп автордук укук, чектеш укуктар объектисинин же ИМСТнын ар бири үчүн

+10

Жеңилдиктер

ЭЭМ үчүн программа, МБ (маалымат базалары), ИМСТ (интегралдык микросхемалардын топологиялары) расмий катталгандыгы жөнүндө өзүнүн атына күбөлүк сураган жеке адамдар жашаган жерине карабастан жана коммерциялык эмес уюмдар турган жерине карабастан жыйымды Жободо белгиленген жыйымдардын өлчөмүнүн 10%ин түзгөн өлчөмдө төлөшөт.

ЭЭМ үчүн программа, МБ, ИМСТ расмий катталгандыгы жөнүндө өзүнүн атына күбөлүк сураган чакан ишканалар жыйымды турган жерине карабастан Жободо белгиленген жыйымдардын өлчөмүнүн 50 процентин түзгөн өлчөмдө төлөшөт.

түзгөн жыйымдарды жашаган жерине карабастан төлөйт.

Кыргыз Республикасында чакан ишкананын статусу ишканалардын типтеринин классификаторунун негизги схемасы боюнча аныкталат.

ЭЭМ үчүн программалардын, МБнын, ИМСТтин авторлору болуп саналган жана алардын өзүнүн атына расмий катталгандыгы жөнүндө күбөлүк сураган же алардын укук ээлери болуп саналган адамдарга жыйымдарды төлөө боюнча төмөндөгүдөй жеңилдиктер берилет:

а) Улуу Ата мекендик согуштун катышуучулары же аларга теңештирилген адамдар, I-топтун майыптары жыйымдарды төлөөдөн бошотулат;

б) ардагерлер, II, III топтун майыптары, аспиранттар, студенттер жана билим берүү мекемелеринин окуучулары жыйымды Жободо белгиленген жыйымдардын 50 пайызын түзүүчү өлчөмдө төлөшөт.

Эгерде жеңилдик болуп ушул жыйымды төлөөдөн бошотуу эсептелсе, аталган жеңилдиктер өтүнүүчүнүн жыйымдарды төлөгөндүгүн ырастоочу документтин ордуна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар  мамлекеттик кызматына (Кыргызпатент) берген өтүнүч каты боюнча берилет, же эгерде жеңилдик болуп жыйымдын өлчөмүн азайтуу эсептелсе, өтүнүч кат аталган документтер менен бирге берилет.

Жеңилдик берүү үчүн негиз болуп Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусунун күбөлүгү, жалданма курамдагы адамдар үчүн согуштун катышуучусунун күбөлүктөрү, Улуу Ата мекендик согуш жылдарында оорукта иштегендиги (же кызмат өтөгөндүгү) үчүн күбөлүктөр, пенсионердин күбөлүгү, билим берүүчү же илимий мекемелер берген документ эсептелет.

Каттоо жыйымдарынын өлчөмдөрү

ЭЭМ үчүн программаларды, МБны жана

ИМСТти каттагандыгы үчүн каттоо жыйымдарынын

ӨЛЧӨМДӨРҮ

Жыйымдын арналышы

Жыйымдын өлчөмдөрү (АКШ доллары менен)
1ЭЭМ үчүн программаны, МБны, ИМСТти расмий каттоого өтүнмө бергендиги жана аны карап чыккандыгы үчүн

Өтүнмө бергендиги жана аны карап чыккандыгы үчүн жыйым төлөнгөндүгүн ырастоочу документ Кыргызпатентке өтүнмө менен бир эле мезгилде берилет

 

 

 

 

25

2ЭЭМ үчүн программалардын, МБнын, ИМСТтин Мамреестрине    маалымат киргизгендиги үчүн

10

3Расмий катталган ЭЭМ үчүн программалар, МБ, ИМСТ жөнүндөмаалыматтарды Кыргызпатенттин бюллетенинде       жарыялангандыгы үчүн

15

4ЭЭМ үчүн программанын, МБнын же ИМСТтин расмий  катталгандыгы жөнүндө күбөлүк бергендиги үчүн Маалыматтарды Мамреестрге киргизилгендиги,

Кыргызпатенттин бюллетенинде жарыялагандыгы жана күбөлүк

бергендиги үчүн жыйым төлөгөндүгүн ырастоочу документти

өтүнүүчү ЭЭМ үчүн программаны, МБны, ИМСТти расмий

каттоого алуу жөнүндө чечимди алган күндөн тартып эки

айдын ичинде берет

10

5

ЭЭМ үчүн программага, МБга, ИМСТке болгон мүлктүк укуктарды өткөрүп

берүү жөнүндө келишимде каттагандыгы жана ушул келишимдин каттоого алынгандыгы жөнүндө маалыматтарды жарыялангандыгы үчүн:

Лицензиялык келишимди толук өткөрүп берүү жөнүндө

40

25

Эскертүү: ЭЭМ үчүн программага, МБга, ИМСТке болгон мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттагандыгы жана ушул келишимдин каттоого алынгандыгы жөнүндө маалыматтарды жарыялагандыгы үчүн жыйымдар тиешелүү келишимдер түзүлгөн учурда гана төлөнөт.

evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

ankara rus escort ankara escort çankaya escort ankara escort eryaman escort ankara escort istanbul rus escort ankara escort istanbul escort çankaya escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort