КР ченемдик укуктук база

Аталышы

Эл аралык келишим

1

Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо жөнүндө Берн конвенциясы

2

Автордук укук боюнча ИМБДУнун келишими

3

Интеллектуалдык менчиктин укуктарынын соода аспектилери боюнча Макулдашуу (ТРИПС)

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

1

Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза кодекси (150-статья. “Автордук, чектеш укуктарды жана патент ээлеринин укуктарын бузуу”)

2

Кыргыз Республикасынын граждандык кодекси (2-бөлүк) Интеллектуалдык менчик

3

Кыргыз Республикасынын “Администрациялык жоопкерчилик” жөнүндө кодекси. 25-глава Интеллектуалдык менчикке шек келтирүүчү администрациялык укук бузуулар

4

Кыргыз Республикасынын бажы кодекси. IX-бөлүм. Бажы органдары тарабынан “Интеллектуалдык менчик” укуктарынын коргоого алынышы

5

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Автордук жана чектеш укуктар” жөнүндө

6

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын укуктук коргоо” жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

1

“Сын алгынын жана үн алгынын программаларын даярдоодо автордук сый акылардын өлчөмүн иретке салуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

2

“Автордук укук,чектеш укуктардын объектилерин жана автордук келшимдерди каттоо жыйымдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

3

“Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин жараткандыгы, аларды угуучулар алдында биринчи жолу аткаргандыгы, же бастырып чыгаргандыгы үчүн автордук сый акынын минималдык өлчөмдөрү тууралу Жобону бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

4

“Интеллектуалдык менчиктин объектилери бар товарларга карата бажы контролдугунун тартиби жөнүндө Жобону бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

5

“Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

6

“Автордук укук объектилерине автордук келишимдерди, чектеш укуктар объектилери жаатындагы келишимдерди, интегралдык микросхемалардын топологияларына укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимдерди карап чыгуунун жана каттоонун эрежелерин, Интегралдык микросхемалардын топологияларын расмий каттоого өтүнмөнү тариздөөнүн, түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерин, Автордук укук жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерин бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

7

“Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

8

«Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын өткөрүү, кабыл алуу жана сактоо тартибин бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Жобо

1

“Автордук укук,чектеш укуктардын объектилерин жана автордук келшимдерди каттоо жыйымдары жөнүндө”

2

“Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин жараткандыгы, аларды угуучулар алдында биринчи жолу аткаргандыгы, же бастырып чыгаргандыгы үчүн автордук сый акынын минималдык өлчөмдөрү тууралу “

3

Интеллектуалдык менчиктин объектилери бар товарларга карата бажы контролдугунун тартибижөнүндө”

4

“Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө”

5

“Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө”

6

“Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруучу уюмдарга коюлуучу минималдуу талаптар жана алардын ишин контролдоо жөнүндө”

Эреже

1

Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмөлөрдү түзүү, берүү жана карап чыгуу эрежелери

2

Интегралдык микросхемалардьш топологиясын расмий каттоо үчүн өтүнмөнү тариздөөнүн, түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери

Тартиби

1

Элге жарыяланбаган чыгармалардын кол жазмаларын өткөрүүнүн, кабыл алуунун жана сактоонун тартиби