Автордук укукту каттоонун баасы кантип аныкталат?

Алымды төлөөнүн тартиби, өлчөмү жана мөөнөтү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 14-майындагы N 260 токтому менен бекитилген “Автордук укук, чектеш укуктардын объектилерин жана автордук келишимдерди каттоо жыйымдары жөнүндө “ ЖОБОнун негизинде аныкталат.

Автордук укуктун объектилерине эмнелер тиешелүү?

Кыргызпатентке каттоодо автордук укуктун объектилерине тиешелүүлөр:

– адабий чыгармалар (адабий-көркөм, илимий, окуу, публицистикалык жана башка ушул сыяктуу);

– драмалык жана сценалык чыгармалар;

–  тексти бар жана тексти жок музыкалык чыгармалар;

–  музыкалык-драмалык чыгармалар;

– хореографиялык чыгармалар жана пантомималар;

– аудиовизуалдык чыгармалар (кино, теле,жанакөргөзмө фильмдер, слайдфильмдери жана башка кино, теле жана көргөзмо чыгармалар);

– живопись, скульптура, графика,дизайн чыгармалары жана көрсөтмөлөрүүискусствонун башка чыгармалары;

– декоративдик-прикладдык сценалык искусствонун чыгармалары;

– архитектура, шаар куруу жана багбанчылык-сеил бак искусствосунун чыгармалары;

– фото чыгармалар жанафото сүрөткө окшош ыкмалар менен алынган чыгармалар;

–  географиялык,геологиялык жана башка карталар,геграфияга, топологияга жана башка илимдерге таандык кылынган пландар, эскиздер жана чыгармалар;

– ар кандай түрдөгү электрондук-эсептөө машиналары (ЭЭМ),анын ичинде прикладдык программалар жана операциялык системалар;

Автордук укук объектилерине өтүнмө берүүгө кимдер укуктуу?

– Кыргыз Республикасында өзүнү(алардын) граждандыгына байланышсыз жашап жаткан (жатышкан) автор(лор) жана анын (алардын) укук мураскери(лери);

– Кыргыз Республикасынын чегинен тыш жерлерде чыгармасын жараткан(ышкан) жана элге жарыялаган (ашкан) Кыргыз Республикасынын гражданы(дары)болгон автор(лор)жана анын (алардын) укук мураскери(лери);

– Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык башка мамлекеттин гражданы (дары) болгон автор(лору)жанга анын (алардын)укук мураскери (лери);

– ошонун заказы боюнча жана ошонун эсебинен чыгарма жаратылган жумуш берүүчү, эгерде аны менен автордун ортосундагы келишимдердин шарттары менен башкача шартталбаган болсо.

Өтүнмө өтүнмө ээси тарабынан түздөн-түз же өкүл аркылуу бериле алат. Чет өлкөлүк өтүнмө ээси чыгармаларды каттоого байланыштуу иштерди жүргүзүү үчүн өзүнүн өкүлүн дайындай алат. Өтүнмө өкүл аркылуу (адабий агент, музыкалык агент жана башка) берилген учурда өтүнмөгө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык туураланган, өкүлдүн ыйгарымдуулугун ырастоочу, ишеним кат тиркелүүгө тийиш. Ишеним кат арыз менен кошо бир мезгилде берилет.

Ишеним каттын аракеттенүү мөөнөтү үч жылдан ашпоого тийиш.Эгерде ишеним катта мөөнөт көрсөтүлбөгөн болсо, анда ал берилген күндөн тартып бир жыл бою күчүн сактайт.

Автордук укук объектилерине өтүнмө берүү процедурасы кандай?

Өтүнмө түздөн-түз же почта аркылуу Кыргызпатентке берилет.

Өтүнмө төмөндөгүлөрдөн турууга тийиш:

– автордук укук объектилерин каттоого арыз;

– депоненттелүүчү материалдын бир нускасы же анын көчүрмөсү;

Арызга тиркелүүчү документтер:

– мүлктүк укуктарды алууну ырастоочу документтин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

– белгиленген өлчөмдө каттоо жыйымынын төлөнгөндүгүн, же каттоо жыйымынын төлөөдөнбошотуу үчүн, ошондой эле аны азайтуу үчүн негизги ырастоочу документ;

– эгерде өтүнмө өкүл аркылуу берилсе, тийиштүү түрдө туураланып өкүлгө берилген ишеним кат.

Өтүнмөнүн документтери кыргыз же орус тилдеринде берилет. Эгерде өтүнмөнүн документтери (депонентелүүчү материалдардан башкасы) бөлөк тилде жазылса, анда ага тийиштүү түрдө күбөлөндүрүлгөн кыргыз же орус тилиндеги котормо тиркелүүгө тийиш.

Өтүнмөнн документтери бир нускада берилет.