FaLang Language Switcher

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, 2013-жылдын 11-ноябры N 623

КыргызРеспубликасынынӨкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы N 593 "2012-2016-жылдарда КыргызРеспубликасындаинтеллектуалдыкменчиктижанаинновациялардыөнүктүрүүнүнулуттукстратегиясыжөнүндө" токтомунаөзгөртүүлөрдүжанатолуктоолордукиргизүүтууралуу

Инновациялар чөйрөсүндөгү саясатты ишке ашыруу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө "Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10жана 17-беренелерине ылайык, КыргызРеспубликасынынӨкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы N 593 "2012-2016-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жөнүндө" токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) аталышындагы жана 1-пункттагы ар түрдүү жөндөмөдөгү "улуттук стратегия" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "мамлекеттик программа" деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 1 жана 4-пункттардагы ар түрдүү жөндөмөдөгү "Стратегия" деген сөз тиешелүү жөндөмөдөгү "Программа" деген сөзгө алмаштырылсын;

3) жогоруда аталган токтом менен бекитилген, 2012-2016-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында:

- аталышындагы жана текст боюнча ар түрдүү жөндөмөдөгү "улуттук стратегия" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдөгү "мамлекеттик программа" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- кириш сөздүн аталышындагы "Стратегиялык" деген сөз "Мамлекеттик" деген сөзгө алмаштырылсын;

- V бөлүмдүн онунчу абзацындагы "стратегиянын" дегенсөз "мамлекеттик программанын" деген сөзгө алмаштырылсын;

- VII бөлүмдүн биринчи абзацындагы "стратегияны" деген сөз "мамлекеттик программаны" деген сөзгө алмаштырылсын.

4) жогоруда аталган токтом менен бекитилген, Кыргыз Республикасында 2012-2016-жылдарга интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын милдеттерин ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планында:

- аталышындагы "улуттук стратегиясынын" деген сөздөр "мамлекеттик программасынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 1.1-бөлүмчөдө:

Төмөнкү мазмундагы 1.1.1-1-глава менен толукталсын:

1.1.1-1. Инновациялык ишмердүүлүк системасын жана инновацияларды жайылтуунун механизмдерин өркүндөтүү

12-1

Жагымдуу укуктук жана экономикалык чөйрөнү түзүүнүн эсебинен КРда инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү

Кыргызпатент, КР Экономика министрлиги, КР Билим берүү жана илим министрлиги, КР Улуттук илимдер академиясы жана илим жана бизнес өкүлдөрү (макулдашуу боюнча)

2014-ж.

Инновациялык ишмердүүлүктү мындан ары өнүктүрүүгө өбөлгө түзүүчү жагымдуу укуктук жана экономикалык чөйрөнү түзүү

2020-жылга чейин КРнын инновациялык ишмердүүлүгүн өнүктүрүүнүн концепциясын кабыл алуу

Кыргызпатент

12-2

Инновациялык долбоорго киргизүүнүн критерийлерин иштеп чыгуу

Кыргызпатент, ИМ мамлекеттик фонду, КР УИА (макулдашуу боюнча)

2013- 2014-жж.

Иштелип чыккан критерийлердин негизинде инновациялык долбоорго киргизүү

Жоболорду кабыл алуу

Кыргызпатент

";

22, 23, 24-пункттар күчүн жоготту деп табылсын:

- 26-пункттун "Иш-чаралар" графасындагы "- Кыргыз Республикасынын Жазык кодекси;" деген сөздөр алып салынсын;

- 32-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"32

2014-жылы Кыргызстандын калкынын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирген контрафактылык продукцияларга каршы күрөшүү боюнча бир айлыкты өткөрүү

Кыргызпатент, мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (макулдашуу боюнча)

2014-ж.

Кыргызстандын калкынын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирген контрафактылык продукциялардын деңгээлин төмөндөтүү

Өткөрүлгөн иш-чаралардын саны

Кыргызпатент

";

- 43-пункт "продукциялардын контрафактылык" деген сөздөрдөн мурун "Аудиовизуалдык" деген сөз менен толукталсын;

- 44-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

"44

ИМ жаатындагы укук бузууларга тиешелүү келип түшкөн юридикалык жана жеке жактардын арыздары, кайрылуулары, даттануулары боюнча аналитикалык маалыматтарды берүү

Кыргызпатент, мамлекеттик органдар

Дайыма

ИМ жаатындагы укук бузуулар жөнүндө маалымат алуу

Аналитикалык маалыматтардын саны

Кыргызпатент, эл аралык уюмдар

";

- 45-пункттагы "Квартал сайын" деген сөздөр "Жарым жылдыктар боюнча" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 51-пункттагы "2012-ж." деген цифралар "2014-2015-жж." деген цифраларга алмаштырылсын";

- 84-пункт күчүн жоготту деп табылсын;

- 102-пунктта:

"Иш-чаралар" графасындагы "жылдын алкагында" дегенсөздөр "бир айлыктын алкагында" деген сөздөргө алмаштырылсын;

"Ишке ашыруу мөөнөтү" графасындагы "2013" деген цифралар "2014" деген цифраларга алмаштырылсын.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

"ЭркинТоо" газетасынын 2013-жылдын 19-ноябрында N 92 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

Ж.Сатыбалдиев

Шилтемелер

 

 

 

Статистика

2018-жылдын  1 - мартка карата Кыргыз Республикасынын аймагында корголууда:

Ойлоп табуулар

5124

Пайдалуу моделдер

38

Өнөр жай үлгүлөрү

6051

Улуттук жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

10293

"ROMARIN базасында эл аралык жол-жобо боюнча катталган товардык белгилер

43846

Байланыштар

Кыргызпатент
Москва көчөсү № 62, 
Бишкек 720021 
Кыргыз Республикасы
Телефон:+996 (312) 68 08 19
Факс: +996 (312) 68 17 03
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иштөө режими:
дүйшөмбү - жума: 9:00-18:00
тыныгуу: 12:30-13:30

Банктык маалымдаректер

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР Кыргызпатент
Банк получателя: Центральное Казначейство Минфина Кыргызской Республики
Депозитный счет: 4402042100005341
БИК: 440001
Код платежа: 14511900

Для работы патентных поверенных с иностранными заявителями

Новый мультивалютный счет №1013350100590106 в USD, EUR, RUB 

Получатель: Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики 

В назначении платежа обязательно указать.

Расчетный счет № 4402042100005341

БИК: 440001

Код платежа: 14511900