Илимий-техникалык маалыматтын тематикалык топтомдорун аткаруу Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринин (тизмегинин) 6-бабы, 12-пункту

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу

Интеллектуалдык менчик

жана инновациялар

мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент)

төрагасы Д.А.Эсеналиевдин

20__-ж. «___» ______________ № ___ буйругу менен

«бекитилген»

_______________

мөөр

 

Илимий-техникалык маалыматтын тематикалык топтомдорун аткаруу Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринин (тизмегинин) 6-бабы, 12-пункту

 

1. Жалпы жоболор

1. Бул мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына (мындан ары – Кыргызпатент) караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана тарабынан ишке ашырылат.

2. Бул кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы № 603 токтому менен бекитилген кызмат көрсөтүүлөрдүн тиешелүү стандартынын талаптарына ылайык келет.

3. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты менен берилген негизги параметрлер:

(1) Кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы убактысы: кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы мөөнөтү 2 саатка чейин. Кызмат көрсөтүү жумуш күндөрүндө саат 9:00 дөн 18:00гө чейин. Дем алыш күндөрү: ишемби, жекшемби. Дареги: Бишкек ш., Эркиндик гүлбагы, 58а.

(2) Кызмат көрсөтүүлөрдү алуу үчүн зарыл документтердин тизмеги:

а) өздүгүн күбөлөндүргөн документ (туулгандыгы тууралуу күбөлүк, мектептик билет, паспорт, окурмандык билет);

б) акча каражаттары төлөнгөндүгү же МПТКнын эсебине келип түшкөндүгү жөнүндө дүмүрчөк.

(3) Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы: 57,1сом.

(4) Кызмат көрсөтүүнүн натыйжасы: Илимий-техникалык маалыматты тематикалык топтоо

 

2. Кызмат көрсөтүүлөр процессинде аткарылуучу жол-жоболордун тизмеги

4. Кызмат көрсөтүүлөр өндүрүшү жол-жоболордун төмөнкүдөй топтомун камтыйт:

1- таблица

Жол-жобонун аталышы

Эскертүү

1.

Сурамды кабыл алуу жана тариздөө – жеке кайрылуу;

– электрондук форматта;

– электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу

2.

Төлөмдү кабыл алуу жана тариздөө – жеке кайрылуу;

– электрондук форматта;

– электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу

3.

Топтоо темасы боюнча илимий-техникалык маалыматты издөө – жеке кайрылуу;

– электрондук форматта;

– электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу

4.

Илимий-техникалык маалыматтын тематикалык топтомун берүү – жеке кайрылуу;

– электрондук форматта;

– электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу

 

 

3. Жол-жоболордун өз ара байланышынын

блок-схемасы

 

4. Жол-жоболордун жана алардын мүнөздөмөлөрүнүн сыпаттамасы

                                                                                                                                                                                                                                 2-таблица

Жол-жоболордун жана аракеттердин аталышы

Аткаруучукызмат адамы

Аракеттердин узактыгы

Аракетти жөнгө салуучу документ

Аракеттердин натыйжасы

1

2

3

4

5

1. Сурамды кабыл алуу жана тариздөө

Кызмат көрсөтүүнүн башталышы үчүн негиз болуп өтүнмө ээсинин кайрылуусу эсептелет (жеке, электрондук түрдө). Тейлөө бөлүмдөрүнүнкитепканачысы (башкы, жетектөөчү)

 

“Китепкана иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргызпатенттин 2017-жылдын 31-мартындагы № 69 буйругу менен бекитилген МПТК жөнүндө жобо;

2012-жылдын 20-сентябрындагы № 43 буйругу менен бекитилген жоболор:

ММБ бөлүмү жөнүндө жобо,

МПФ бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТА бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТД бөлүмү жөнүндө жобо,

Филиал жөнүндө жобо.

1.1. Жеке кайрылган учурда өздүгүн күбөлөндүрүүчү документ боюнча өтүнмө ээсинин өздүгүн белгилөө жана зарыл болгон учурда окурмандык билет жазып берүү жана өтүнмө ээси жөнүндө маалыматты окурмандардын дайындар базасына киргизүү. 3 мин. Окурмандык билет берүү же өтүнмө ээсинин өздүгүн күбөлөндүрүүчү документ жок болгон учурда сурамды каттодон баш тартуу.
1.2. Жеке кайрылган учурда өтүнмө ээсинин толтуруусу үчүн сурамдын бланкын берүү, сурамдын толтурулушунун тууралыгын текшерүү жана өтүнмө ээсинин кол коюусу үчүн акыга кызмат көрсөтүүлөр журналын берүү. 2 мин. Акыга кызмат көрсөтүүлөр журналында катталган өтүнмө ээсинин таризделген сурамы
1.3. Өтүнмө ээси электрондук түрдө жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу кайрылган учурда кароого кабыл алынган сурамды басып чыгаруу. 3 мин. Өтүнмө ээсинин басылып чыгарылган сурамы
1.4. Электрондук түрдө жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу сурам келип түшкөндө жазуунун шайкеш келбегендиги белгиленген учурда өтүнмө ээсинин телефону же e-mail боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү берүүгө тоскоолдуктардын бар экендиги жөнүндө кабарлоо жана табылган кемчиликтердин мазмунун түшүндүрүү жана аларды жоюу боюнча чараларды кабыл алууну сунуштоо зарыл. 2 мин Ылайык келбегендик жөнүндө кабарлоо, же эгерде өтүнмө ээси табылган кемчиликтерди жоюу боюнча чара көрбөсө, сурамды каттоодон баш тартуу.
Жол-жобонун натыйжасы:

а) окурмандык билет жана акыга кызмат көрсөтүүлөр журналында катталган өтүнмө ээсинин таризделген сурамы;

б) өтүнмө ээсинин жеке кабинетине жооп берүү;

в) сурамды каттоодон баш тартуу.

Жол-жобонун узактыгы:сурамды каттоо үчүн максималдуу мөөнөт:

-жеке кайрылууда – 5 мин.;

– электрондук түрдө жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу кайрылууда – 5 мин.

Бул жол-жобонун тиби: Административдик
Андан кийинки жол-жобонун номери: 2
Андан кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын берүү ыкмасы: Кол менен

2. Төлөмдү кабыл алуу жана тариздөө

2.1 Кызмат көрсөтүүлөргө накталай акча каражаттары менен төлөөдө төлөгөндүгү жөнүндө документ жазылып берилет, акыга кызмат көрсөтүүлөр журналына жазуу киргизилет. Китепканачы (башкы, жетектөөчү)

 

Төлөө үчүн максималдуу мөөнөт:

– накталай төлөө формасында – 15 минутка чейин.

 

“Китепкана иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргызпатенттин 2017-жылдын 31-мартындагы № 69 буйругу менен бекитилген МПТК жөнүндө жобо;

2012-жылдын 20-сентябрындагы № 43 буйругу менен бекитилген жоболор:

ММБ бөлүмү жөнүндө жобо,

МПФ бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТА бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТД бөлүмү жөнүндө жобо,

Филиал жөнүндө жобо.

Төлөгөндүгү жөнүндө документ
2.2. Которуу жолу менен төлөөдө өтүнмө ээсине банктын маалымдаректери менен эсеп-фактурасын берүү. – төлөөнүн накталай эмес формасында аракеттин узактыгы которуу жөнүндө документтин берилишине жараша болот. Таризделген эсеп-фактурасы
2.3. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу сурам учурунда төлөө ушул порталдын талаптары боюнча жүргүзүлөт. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы Төлөгөндүгү жөнүндө документ
Жол-жобонун натыйжасы: Төлөгөндүгү жөнүндө документ
Жол-жобонун узактыгы: Төлөө үчүн максималдуу мөөнөт:

– накталай төлөө формасында – 15 мин.

– төлөөнүн накталай эмес формасында аракеттин узактыгы которуу жөнүндө документтин берилишине жараша болот.

Бул жол-жобонун тиби: Административдик
Андан кийинки жол-жобонун номери: 3
Андан кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын берүү ыкмасы: Кол менен

3. Топтоо темасы боюнча илимий-техникалык маалыматты издөө

3.1 Китепканачы МПТКнын маалымдама-издөө аппаратын (каталогдорду, картотекаларды) кароого жана сурамдын темасы боюнча маалыматка талаптарды тариздөөгө тийиш. Китепканачы (башкы, жетектөөчү)

 

30мин 2012-жылдын 20-сентябрындагы № 43 буйрук менен бекитилген жоболор:

ММБ бөлүмү жөнүндө жобо,

МПФ бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТА бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТД бөлүмү жөнүндө жобо,

Филиал жөнүндө жобо.

Тема боюнча тандалып алынган илимий-техникалык маалыматка жазылган талаптар.
3.2 Таризделген талаптар боюнча материалды фонддон алуу. Топтоо темасы боюнча макалаларды камтыган басылмага чөп каттарды коюу. 10 мин Талаптар боюнча тандалып алынган илимий-техникалык маалымат
3.3. Берилген адабияттардын статистикалык эсебинин журналында бөлүмү жана саны боюнча эсептик белгилерди коюу. 1 мин Фонддон берилген адабияттардын статистикалык эсеби
3.4. Маалыматтардын салттуу эмес сактагычтары боюнча (өтүнмө ээсинин каалоосу боюнча) маалыматтык издөө жүргүзүү 24 мин Маалыматтардын салттуу эмес сактагычтарынан алынган маалымат
3.5. Ички эсеп үчүн ошондой эле электрондук форматта же электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн порталы аркылуу сурам үчүн тематикалык топтоонун булактарынын тизмегин түзүү. 30 мин Адабияттардын даяр тематикалык топтому.
Жол-жобонун натыйжасы: Адабияттардын даяр тематикалык топтому.
Жол-жобонун узактыгы: Максималдуу мөөнөтү – 1 саат 35 мин.
Бул жол-жобонун тиби: Административдик
Андан кийинки жол-жобонун номери: 4
Андан кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын берүү ыкмасы: Кол менен

4. Илимий-техникалык маалыматтын тематикалык топтомун берүү

4.1 Жеке кайрылууда отүнмө ээсине окуу залында таанышуу үчүн, китептин ичиндеги формулярын алдын ала чыгарып алып, акыга кызмат көрсөтүүлөр бөлүмүнүн журналында кол койдуруп алуу менен, тематикалык топтомду берүү. Китепканачы (башкы, жетектөөчү)

 

5 мин 2012-жылдын 20-сентябрындагы № 43 буйрук менен бекитилген жоболор:

ММБ бөлүмү жөнүндө жобо,

МПФ бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТА бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТД бөлүмү жөнүндө жобо,

Филиал жөнүндө жобо; МПТКдан пайдалануунун эрежелери.

Тематикалык топтоду берүү
4.2 Электрондук форматта же электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн порталы аркылуу сурам учурунда өтүнмө ээсине адабиятты топтобостон, тизмек түрүндө тематикалык топтом берилет. Маалымат булактары менен таанышуу үчүн өтүнмө ээсинин жеке катышуусу зарыл. 1 мин Тематикалык топтоду берүү
Жол-жобонун натыйжасы: Илимий-техникалык маалыматтын тематикалык топтомун берүү
Жол-жобонун узактыгы: Натыйжаны берүүнүн максималдуу мөөнөтү:

а) кагаз түрүндөгү сактагычта – 5 мин.;

б) электрондук форматта – 1 мин.

Бул жол-жобонун тиби: Административдик

3- таблица

Кызмат көрсөтүүнүн параметрининаталышы

Сандык маалымдары

1. Жол-жоболордун саны, бардыгы:

анын ичинен:

– административдик жол жоболор;

– уюштуруучулук-башкаруу жол-жоболору;

– көмөкчү жол-жоболор;

– атайын жол-жоболор

4

4

2. Жол-жоболордун жалпы узактыгы (минуталар, сааттар, күндөр)

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы мөөнөтү 2 саатка чейин

3. Электрондук форматта аткарылган жол-жоболордун саны

3

4. Керектөөчүдөн суралган документтердин саны

2

5. Кызмат көрсөтүү өндүрүшүнө катышкан башка уюмдардын саны, бардыгы:

– ведомстволук ички өз ара аракеттешүүлөрдө;

– ведомстволор аралык өз ара аракеттешүүлөрдө

6. Кызмат көрсөтүү өндүрүшүнө катышкан жактардын саны

2

7. Кызмат көрсөтүү өндүрүшүн жөнгө салуучу документтердин саны

7

8. Башкасы

5.   1, 2, 3,4 жол-жоболорун аткаруунун схемалары (алгоритмдери)

 

5. «Болгонун болгондой» кызмат көрсөтүүнүн жол-жоболорун жана аракеттерин оптималдаштыруу

Оптимизация процедур и действий услуги «как есть»

4- таблица

 

Жол-жоболордун жана аракеттердин аталышы

Аткаруучукызмат адамы

Аракеттердин узактыгы

Аракетти жөнгө салуучу документ

Аракеттердин натыйжасы

1

2

3

4

5

1. Сурамды кабыл алуу жана тариздөө

Кызмат көрсөтүүнүн башталышы үчүн негиз болуп өтүнмө ээсинин кайрылуусу эсептелет (жеке, электрондук түрдө). Тейлөө бөлүмдөрүнүнкитепканачысы (башкы, жетектөөчү)

 

“Китепкана иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргызпатенттин 2017-жылдын 31-мартындагы № 69 буйругу менен бекитилген МПТК жөнүндө жобо;

2012-жылдын 20-сентябрындагы № 43 буйругу менен бекитилген жоболор:

ММБ бөлүмү жөнүндө жобо,

МПФ бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТА бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТД бөлүмү жөнүндө жобо,

Филиал жөнүндө жобо.

1.1. Жеке кайрылган учурда өздүгүн күбөлөндүрүүчү документ боюнча өтүнмө ээсинин өздүгүн белгилөө жана зарыл болгон учурда окурмандык билет жазып берүү жана өтүнмө ээси жөнүндө маалыматты окурмандардын дайындар базасына киргизүү. 3 мин Окурмандык билет берүү же өтүнмө ээсинин өздүгүн күбөлөндүрүүчү документ жок болгон учурда сурамды каттодон баш тартуу.
1.2. Жеке кайрылган учурда өтүнмө ээсинин толтуруусу үчүн сурамдын бланкын берүү, сурамдын толтурулушунун тууралыгын текшерүү жана өтүнмө ээсинин кол коюусу үчүн акыга кызмат көрсөтүүлөр журналын берүү. 2 мин

 

 

 

Акыга кызмат көрсөтүүлөр журналында катталган өтүнмө ээсинин таризделген сурамы
1.3. Өтүнмө ээси электрондук түрдө жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу кайрылган учурда кароого кабыл алынган сурамды басып чыгаруу. 3 мин  

Өтүнмө ээсинин басылып чыгарылган сурамы

1.4. Электрондук түрдө жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу сурам келип түшкөндө жазуунун шайкеш келбегендиги белгиленген учурда өтүнмө ээсинин телефону же e-mail боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү берүүгө тоскоолдуктардын бар экендиги жөнүндө кабарлоо жана табылган кемчилдиктердин мазмунун түшүндүрүү жана аларды жоюу боюнча чараларды кабыл алууну сунуштоо зарыл. 2 мин Ылайык келбегендик жөнүндө кабарлоо, же эгерде өтүнмө ээси табылган кемчиликтерди жоюу боюнча чара көрбөсө, сурамды каттоодон баш тартуу.
Жол-жобонун натыйжасы:

а) окурмандык билет жана акыга кызмат көрсөтүүлөр журналында катталган өтүнмө ээсинин таризделген сурамы;

б) өтүнмө ээсинин жеке кабинетине жооп берүү;

в) сурамды каттоодон баш тартуу.

Жол-жобонун узактыгы:сурамды каттоо үчүн максималдуу мөөнөт:

-жеке кайрылууда – 5 мин.;

– электрондук түрдө жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу кайрылууда – 5 мин.

Бул жол-жобонун тиби: Административдик
Андан кийинки жол-жобонун номери: 2
Андан кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын берүү ыкмасы: Кол менен

2. Төлөмдү кабыл алуу жана тариздөө

2.1 Кызмат көрсөтүүлөргө накталай акча каражаттары менен төлөөдө төлөгөндүгү жөнүндө документ жазылып берилет, акыга кызмат көрсөтүүлөр журналына жазуу киргизилет. Китепканачы (башкы, жетектөөчү)

 

Төлөө үчүн максималдуу мөөнөт:

– накталай төлөө формасында – 15 минутка чейин.

 

“Китепкана иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргызпатенттин 2017-жылдын 31-мартындагы № 69 буйругу менен бекитилген МПТК жөнүндө жобо;

2012-жылдын 20-сентябрындагы № 43 буйругу менен бекитилген жоболор:

ММБ бөлүмү жөнүндө жобо,

МПФ бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТА бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТД бөлүмү жөнүндө жобо,

Филиал жөнүндө жобо.

Төлөгөндүгү жөнүндө документ
2.2. Которуу жолу менен төлөөдө өтүнмө ээсигө банктын маалымдаректери менен эсеп-фактурасын берүү. – төлөөнүн накталай эмес формасында аракеттин узактыгы которуу жөнүндө документтин берилишине жараша болот. Таризделген эсеп-фактурасы
2.3. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу сурам учурунда төлөө ушул порталдын талаптары боюнча жүргүзүлөт. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы Төлөгөндүгү жөнүндө документ
Жол-жобонун натыйжасы: Төлөгөндүгү жөнүндө документ
Жол-жобонун узактыгы: Төлөө үчүн максималдуу мөөнөт:

– накталай төлөө формасында – 15 мин.

– төлөөнүн накталай эмес формасында аракеттин узактыгы которуу жөнүндө документтин берилишине жараша болот.

Бул жол-жобонун тиби: Административдик
Андан кийинки жол-жобонун номери: 3
Андан кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын берүү ыкмасы: Кол менен

3. Топтоо темасы боюнча илимий-техникалык маалыматты издөө

3.1 Китепканачы МПТКнын маалымдама-издөө аппаратын (каталогдорду, картотекаларды) кароого жана сурамдын темасы боюнча маалыматка талаптарды тариздөөгө тийиш. Китепканачы (башкы, жетектөөчү)

 

30мин 2012-жылдын 20-сентябрындагы № 43 буйрук менен бекитилген жоболор:

ММБ бөлүмү жөнүндө жобо,

МПФ бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТА бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТД бөлүмү жөнүндө жобо,

Филиал жөнүндө жобо.

Тема боюнча тандалып алынган илимий-техникалык маалыматка жазылган талаптар.
3.2 Таризделген талаптар боюнча материалды фонддон алуу. Топтоо темасы боюнча макалаларды камтыган басылмага чөп каттарды коюу. 10 мин Талаптар боюнча тандалып алынган илимий-техникалык маалымат
3.3. Берилген адабияттардын статистикалык эсебинин журналында бөлүмү жана саны боюнча эсептик белгилерди коюу. 1 мин Фонддон берилген адабияттардын статистикалык эсеби
3.4. Маалыматтардын салттуу эмес сактагычтары боюнча (өтүнмө ээсинин каалоосу боюнча) маалыматтык издөө жүргүзүү 24 мин Маалыматтардын салттуу эмес сактагычтарынан алынган маалымат
3.5. Ички эсеп үчүн ошондой эле электрондук форматта же электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн порталы аркылуу сурам үчүн тематикалык топтоонун булактарынын тизмегин түзүү. 30 мин Адабияттардын даяр тематикалык топтому.
Жол-жобонун натыйжасы: Адабияттардын даяр тематикалык топтому.
Жол-жобонун узактыгы: Максималдуу мөөнөтү – 1 саат 35 мин.
Бул жол-жобонун тиби: Административдик
Андан кийинки жол-жобонун номери: 4
Андан кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын берүү ыкмасы: Кол менен

4. Илимий-техникалык маалыматтын тематикалык топтомун берүү

4.1 Жеке кайрылууда отүнмө ээсине окуу залында таанышуу үчүн, китептин ичиндеги формулярын алдын ала чыгарып алып, акыга кызмат көрсөтүүлөр бөлүмүнүн журналында кол койдуруп алуу менен, тематикалык топтомду берүү. Китепканачы (башкы, жетектөөчү)

 

5 мин 2012-жылдын 20-сентябрындагы № 43 буйрук менен бекитилген жоболор:

ММБ бөлүмү жөнүндө жобо,

МПФ бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТА бөлүмү жөнүндө жобо,

ИТД бөлүмү жөнүндө жобо,

Филиал жөнүндө жобо; МПТКдан пайдалануунун эрежелери.

Тематикалык топтоду берүү
4.2 Электрондук форматта же электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн порталы аркылуу сурам учурунда өтүнмө ээсине адабиятты топтобостон, тизмек түрүндө тематикалык топтом берилет. Маалымат булактары менен таанышуу үчүн өтүнмө ээсинин жеке катышуусу зарыл. 1 мин Тематикалык топтоду берүү
Жол-жобонун натыйжасы: Илимий-техникалык маалыматтын тематикалык топтомун берүү
Жол-жобонун узактыгы: Натыйжаны берүүнүн максималдуу мөөнөтү:

а) кагаз түрүндөгү сактагычта – 5 мин.;

б) электрондук форматта – 1 мин.

Бул жол-жобонун тиби: Административдик

5- таблица

Кызмат көрсөтүүнүн параметрининаталышы

Оптимизацияга чейин

Оптимизацииядан кийин

1. Жол-жоболордун саны, бардыгы:

анын ичинен:

– административдик жол жоболор;

– уюштуруучулук-башкаруу жол-жоболору;

– көмөкчү жол-жоболор;

– атайын жол-жоболор

 4

4

  4

4

2. Жол-жоболордун жалпы узактыгы (минуталар, сааттар, күндөр)  Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы мөөнөтү 2 саатка чейин Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы мөөнөтү 2 саатка чейин
3. Электрондук форматта аткарылган жол-жоболордун саны

3

3

4. Керектөөчүдөн суралган документтердин саны

2

2

5. Кызмат көрсөтүү өндүрүшүнө катышкан башка уюмдардын саны, бардыгы:

– ведомстволук ички өз ара аракеттешүүлөрдө;

– ведомстволор аралык өз ара аракеттешүүлөрдө

6. Кызмат көрсөтүү өндүрүшүнө катышкан жактардын саны

2

2

7. Кызмат көрсөтүү өндүрүшүн жөнгө салуучу документтердин саны

4

4

8. Башкасы

 

 

6. Жол-жоболорду оптималдаштыруу

№ 1, 2 таблицалардын маалымдарын «Болгонун болгондой» кызмат көрсөтүү өндүрүшүнүн бардык жол-жоболорунун сыпаттамасы менен жалпылаштырып, «болгонун болгондой» кызмат көрсөтүү өндүрүшүнүн жалпылаштырылган маалмдарына талдоо жүргүзүп, кызмат көрсөтүүнүн практикалык ишке ашырылышын эске алуу менен жасалган иштердин жыйынтыктары боюнча кызмат көрсөтүү оптималдаштырылгандыгы жөнүндө чечим кабыл алынды. Жол-жоболорду оптималдаштыруунун жыйынтыктары боюнча блок-схеманын аракеттери дагы адепки блок-схемага дал келет.

 

6. Административдик регламенттин талаптарынын аткарылышын контролдоо

6. Административдик регламенттин талаптарынын аткарылышына ички (күндөлүк) жана тышкы контроль жүргүзүлөт.

1) Ички контролду Кыргыз Республикасынын Өкмөүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына караштуу Мамлекеттик патенттик- техникалык китепкананын (МПТК) директору жүргүзөт.

2) Ички контроль кызмат адамдары жана кызматкерлер тарабынан административдик регламенттин жоболорунун, ошондой эле кызмат көрсөтүү процессинде кабыл алынган чечимдердин сакталышына жана аткарылышына дайыма текшерүү жүргүзүү жолу менен ишке ашырылат.

3) Текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн мезгилдүүлүгү үч жылда бир жолуну түзөт.

Пландан тышкары текшерүүлөр кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн арызы боюнча жүргүзүлөт.

4) Текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча табылган кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламентинин талаптарынын бузулушун жоюу боюнча чаралар кабыл алынат, ошондой эле күнөөлүү жактардын жоопкерчилиги жөнүндөгү маселе Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каралат.

7. Кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламентинин талаптарынын аткарылышына тышкы контроль Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын чечими менен түзүлгөн комиссия тарабынан ишке ашырылат.

1) Комиссиянын ишинин жыйынтыктары маалымкат түрүндө таризделип, ага административдик регламентти өзгөртүү боюнча сунуштар киргизилиши мүмкүн.

2) Маалымкат ага кол коюлган учурдан баштап 3 күндүн ичинде МПТКга жөнөтүлөт.

МПТК маалымкат келип түшкөн датадан тартып бир айлык мөөнөттө табылган мыйзам бузууларды жана кемчиликтерди жоюу боюнча чараларды, бул бузууларга жол берген кызмат адамдарына жана кызматкерлерге карата тартипке чакыруу жана административдик жаза чараларды кабыл алат.

Зарыл болгон учурда, ошондой эле белгиленген тартипте административдик регламентке өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгеленет.

3) Административдик регламенттин талаптарынын аткарылышына тышкы контроль Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен түзүлгөн комиссия тарабынан жүргүзүлөт.

 

7. Административдик регламенттин талаптарынын бузулушуна кызмат адамдарынын жоопкерчилиги

8. Административдик регламенттин талаптарынын бузулгандыгы үчүн МПТКнын кызмат адамдары жана кызматкерлери Кыргыз Республикасынын административдик жана эмгек мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылышат.

9. Кызмат көрсөтүүлөрдү же анын бир бөлүгүн аутсорсинг шартында аткрууга жеке жана/же юридикалык жактарга ыйгарып берүү учурунда кызмат көрсөтүүнүн административдик регламентинин талаптарынын сакталышына жоопкерчиликти мындай кызмат көрсөтүүгө жоопкер мекеме алат.

 

8. Корутунду жоболор

10. Административдик регламент Кызмат көрсөтүү стандартын кайра кароо менен бир учурда жана зарылдыгына жараша кайра каралууга тийиш.

 

9. Административдик регламентти иштеп чыккандар

1. Кенжебаева А.А.

МПТКнын директору                                         ________________________

 

2. Алымбаева А.Ж.

аналитика жана методика секторунун башчысы        ________________________

 

3. Джумабаева Э.И.

аналитика жана методика секторунун адиси             ________________________

 

4. Шаршенбаева А.Ж.

ИТА бөлүмүнүн башчысы                                 ________________________

 

Илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө маалымкат берүү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринин тизмегинин 4-бапы, 51-пункту

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу

Интеллектуалдык менчик

жана инновациялар

мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент)

төрагасы Д.А. Эсеналиевдин

20_____-ж.

«___» ______________ № ___

буйругу менен

«бекитилген»

_______________

мөөр

 

Илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө маалымкат берүү

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринин тизмегинин 4-бапы,

51-пункту

 

1. Жалпы жоболор

1. Бул мамлекеттик кызмат көрсөтүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына (мындан ары – Кыргызпатент) караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана (мындан ары – МПТК) аркылуу ишке ашырылат.

2. Бул кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы №603 токтому менен бекитилген тиешелүү кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартынын талаптарына ылайык келет.

3. Кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарты менен берилген негизги параметрлери:

 (1) Кызмат көрсөтүүнун жалпы убакыты 4 саатка чейин. Кызмат жумушчу күндөрү 9:00 сааттан 18:00 саатка чейин көрсөтүлөт. Дем алыш күндөрү: ишенби, жекшемби. Дареги: Бишкек ш., Эркиндик бульвары 58а.

 (2) Кызмат көрсөтүү алуу үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги:

а) инсандыгын тастыктаган документ (туулгандыгы тууралуу күбөлүк, мектеп билети, паспорт, окурмандын билети);

б) МПТКнын эсебине төлөгөндүгү же акча каражаттарынын келип түшкөндүгү жөнүндө дүмүрчөк.

(3) Кызмат көрсөтүүнүн баасы 5,6 сом.

 (4) Кызмат көрсөтүүнүн натыйжасы: Илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө маалымкат (мындан ары – ИТД).

2. Кызмат көрсөтүү процессинде аткарылуучу жол-жоболордун тизмеги

4. Кызмат көрсөтүү төмөнкү жол-жоболордун топтомун камтыйт:

1-таблица

Жол-жоболордун аталышы Эскертүү
1. Суроо-талапты кабыл алуу жана аны тариздөө – жеке кайрылуу;

– электрондук форматта;

– электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу

2. Кызмат көрсөтүү үчүн төлөмдү кабыл алуу жана аны тариздөө

 

– жеке кайрылуу;

– электрондук форматта;

– электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу

3. Илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө маалымат издөө жана аны тариздөө

 

– жеке кайрылуу;

– электрондук форматта;

– электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу

4. Өтүнмө ээсине илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө маалымкат берүү

 

– жеке кайрылуу;

– электрондук форматта;

– электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу

3. Жол-жоболордун өз ара байланышынын блок-схемасы

 

4. Жол-жоболорду баяндоо жана алардын мүнөздөмөлөрү

 2-таблица

Жол-жобонун жана иш-аракеттин аталышы

 

Аткаруучу, кызмат адамы Иш-аракеттердин созулушу Иш-аракетти жөнгө салуучу документ Иш-аракеттердин натыйжасы
1 2 3 4 5
1. Кызмат көрсөтүүгө суроо-талапты кабыл алуу жана аны тариздөө
Кызмат көрсөтүүнүн башталышы үчүн негиз болуп өтүнмө ээсинин кайрылуусу (жеке же электрондук форматта) саналат.

 

Илимий-техникалык документтер жана өнөр жай каталогдору бөлүмүнүн (ИТД жана ӨК) китепканачысы

(башкы, жетектөөчү).

«Китепкана иши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргызпатенттин төрагасынын 2017-жылдын 31-мартындагы №69 буйругу менен бекитилген Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана жөнүндө жобо;

МПТКнын директорунун 2012-жылдын 31-октябрындагы №43 буйругу менен бекитилген илимий-техникалык документтер жана өнөр жай каталогдору бөлүмү жөнүндө жобо;

Күндөлүк китепкана-маалыматтык тейлөө жөнүндө келишим.

 

1.1. Жеке кайрылганда инсандыгын тастыктаган документи боюнча өтүнмө ээсинин ким экендигин аныктоо жана зарыл болгондо окурмандын билетин жазып берүү жана өтүнмө ээси жөнүндө маалыматты окурмандардын базасына киргизүү.

 

2 мин. Окурмандын билети же өтүнмө ээсинин инсандыгын тастыктаган документи болбогон учурда, суроо-талапты каттоодон баш тартуу.

 

1.2. Жеке кайрылганда өтүнмө ээси толтурушу үчүн суроо-талап бланкын берүү, суроо-талапты толтургандыгын туура экендигин текшерүү жана акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр журналын өтүнмө ээсине кол коюу үчүн берүү.

 

3 мин.

 

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр журналында катталган өтүнмө ээсинин таризделген суроо-талабы.

 

1.3. Электрондук форматта суроо-талап күндөлүк китепканалык-маалыматтык тейлөө жөнүндө келишими болсо, кабыл алынат. Бул келишим жок болсо, өтүнмө ээсине келишим түзүү сунушталат.

2 мин. Келишимдин болушу
1.4. Өтүнмө ээси электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу кайрылганда кароого кабыл алынган суроо-талап басып чыгарылат.

 

1 мин. Басып чыгарылган өтүнмө ээсинин суроо-талабы

 

1.5. Электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу суроо-талапта жазуунун туура келбегендиги аныкталаган учурда, өтүнмө ээсине телефон же e-mail боюнча кызмат көрсөтүү үчүн тоскоолдуктар бар экендиги, аныкталган жетишсиздиктер жана аларды жоюу боюнча чараларды көрүүнү сунуштоо жөнүндө кабарлоо керек.

 

 

2 мин. Туура келбегендиги же аныкталган жетишсиздиктерди жоюу боюнча чаралар көрүлбөсө, баш тартуу жөнүндө кабарлоо.

 

Жол-жобонун натыйжасы:

а) окурмандын билети жана өтүнмө ээсинин акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр журналында катталган жана таризделген суроо-талабы;

б) өтүнмө ээсинин жеке иш бөлмөсүнө жооп;

в) суроо-талапты каттоодон баш тартуу.

Жол-жобонун созулушу: суроо-талапты каттоо үчүн максималдуу мөөнөтү:

– жеке кайрылганда –5 мин. чейин;

– электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу кайрылганда– 5 мин.

Бул жол-жобонун түрү: административдик
Кийинки жол-жобонун номери: 2
Кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын өткөрүп берүү ыкмасы: кол менен
2. Кызмат көрсөтүү үчүн төлөмдү кабыл алуу жана тариздөө
2.1. Кызмат көрсөтүүгө накталай акча каражаты төлөнсө, төлөгөндүгү жөнүндө документ жазылат, акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр журналына жазуу киргизилет.

 

Китепканачы

(башкы, жетектөөчү)

Төлөө үчүн максималдуу мөөнөт:

– нактайлай төлөгөндө – 15 мин.

«Китепкана иши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргызпатенттин төрагасынын 2017-жылдын 31-мартындагы №69 буйругу менен бекитилген Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана жөнүндө жобо;

МПТКнын директорунун 2012-жылдын 31-октябрындагы №43 буйругу менен бекитилген илимий-техникалык документтер жана өнөр жай каталогдору бөлүмү жөнүндө жобо;

 

Төлөгөндүгү жөнүндө документ
2.2 Которуу менен төлөөдө банктын маалым даректери менен эсеп-фактурасын берүү керек.

 

– накталай эмес эсептешүүдө иш-аракеттин узактыгы которуу жөнүндө документ берүүгө байланыштуу болот.

 

Таризделген эсеп-фактура
2.2 Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу суроо-талап берилгенде кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөө бул порталдын талаптары боюнча ишке ашырылат.

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы Төлөгөндүгү жөнүндө документ
Жол-жобонун натыйжасы: Төлөгөндүгү жөнүндө документ
Жол-жобонун созулушу: суроо-талапты каттоо үчүн максималдуу мөөнөтү:

– нактайлай төлөгөндө – 15 мин.

– накталай эмес эсептешүүдө иш-аракеттин узактыгы которуу жөнүндө документ берүүгө байланыштуу болот.

Бул жол-жобонун түрү: административдик
Кийинки жол-жобонун номери: 3
Кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын өткөрүп берүү ыкмасы: кол менен
3. Илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө маалымат издөө жана аны тариздөө
3.1. Китепканачы ченемдик-техникалык документ жөнүндө маалымат табуу үчүн “Стандартташтыруу боюнча документтердин каталогун”, “Улуттук стандарттар” көрсөткүчүн карап чыгышы керек.

 

Китепканачы

(башкы, жетектөөчү)

1 мин Бөлүм жөнүндө жобо; Кызматтык нускама Документ жөнүндө маалыматтар
3.2. Номерлештирилген каталог боюнча издөө жүргүзүп, документтин аталышын көчүрмөлөө керек.

 

2 мин Документтин аталышы
3.3. Тематикалык картотека боюнча издөө жүргүзүп (эгер документтин номери көрсөтүлбөсө же туура эмес көрсөтүлсө), документтин номерин көчүрмөлөө керек.

 

 

2 мин Документтин номери
3.4. Издөөнүн жүрүшүндө келип чыккан өтүнмө ээсинин суроо-талабы боюнча суроолорду телефон же еmail боюнча тактоо керек.

 

5 мин Суроону тактоо
3.5. Номерге болжоп, стеллаждан тиешелүү папканы алып, папкадан керектүү документти алып, карап чыгып жана анын күчүнүн мөөнөтү, чектөөлөр, алмаштыруу же токтотуу жөнүндө бардык маалыматтарды жеке кайрылганда суроо-талаптын бланкына кол менен киргизүү керек.

Документтин колдонулушу жөнүндө маалымат жок болсо, фонддо маалыматтын кошумча булактарын карап чыгуу жана документ жөнүндө жогоруда аталган маалыматтарды жеке кайрылганда суроо-талаптын бланкына кол менен киргизүү керек.

Электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу кайрылганда компьютерде өтүнмө ээсинин жообуна электрондук бланкка жогоруда баяндалган маалыматтарды жазуу керек.

 

3 саат 25 мин Маалымкат үчүн бланкка киргизилген документтердин колдонулушу жөнүндө маалыматтар
Жол-жобонун натыйжасы: Маалымкаттын таризделген бланкы
Жол-жобонун созулушу: максималдуу мөөнөтү: 3 саат 35 мин.

 

Бул жол-жобонун түрү: административдик
Кийинки жол-жобонун номери: 4
Кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын өткөрүп берүү ыкмасы: кол менен
4. Илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө маалымкат берүү
4.1 Маалымкаттын таризделген бланкын текшерип, басып чыгарып, мөөр менен күбөлөндүрүп, өтүнмө ээсине акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүү журналына колун койдуруп, берүү керек. Өтүнмө ээсинин тандоосу боюнча аткаруучу USB-топтогучта документтердин колдонулушу жөнүндө маалыматтарды бере алат.

 

Китепканачы

(башкы, жетектөөчү)

5 мин Бөлүм жөнүндө жобо; Кызматтык нускама Маалымкатты кагазда же USB-топтогучта берүү.

 

4.2. Электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу суроо-талап жиберилгенде документтердин колдонулушу жөнүндө маалыматтар менен маалымкаттын электрондук бланкын өтүнмө ээсине жиберүү керек.

 

1 мин Электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу суроо-талап жиберилгенде документтердин колдонулушу жөнүндө маалымкат берүү.

 

Жол-жобонун натыйжасы: Документтин колдонулушу жөнүндө маалымкат:

а) кагазда;

б) электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу.

 

Жол-жобонун созулушу: Натыйжасын берүүнүн максималдуу мөөнөтү

а) кагазда – 5 мин.;

б) электрондук форматта – 1 мин.

Бул жол-жобонун түрү: административдик

 

 

 

 

3-таблица

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы  Сандык маалыматтар
1. Жол-жоболордун саны, бардыгы:

анын ичинен:

– административдик жол-жоболор;

– уюштуруу-башкаруу жол-жоболор;

– кошумча жол-жоболор;

– атайын жол-жоболор.

4

 

4

2. Жол-жоболордун жалпы созулушу (минуталар,сааттар, күндөр) Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү – 4 саатка чейин
3. Электрондук форматта аткарылуучу жол-жоболордун саны 3
4. Өтүнмө ээсинен суралуучу документтердин саны 2
5. Кызмат көрсөтүүгө катышуучу уюмдардын саны, бардыгы:

– ведомствонун ички өз ара иштешүүсүндө;

– ведомстволор аралык өз ара иштешүүдө;

6. Кызмат көрсөтүүдө катышуучу жактардын саны 2
7. Кызмат көрсөтүүнү жөнгө салуучу документтердин саны 5
8. Башкасы

 

5. “Болгону болгондой” кызмат көрсөтүүнүн жол-жоболорун жана иш-аракеттерин ылайыкташтыруу.

 4-таблица

Жол-жобонун жана иш-аракеттин аталышы

 

Аткаруучу, кызмат адамы Иш-аракеттердин созулушу Иш-аракетти жөнгө салуучу документ Иш-аракеттердин натыйжасы
1 2 3 4 5
1. Кызмат көрсөтүүгө суроо-талапты кабыл алуу жана аны тариздөө
Кызмат көрсөтүүнүн башталышы үчүн негиз болуп өтүнмө ээсинин кайрылуусу (жеке же электрондук форматта) саналат.

 

Илимий-техникалык документтер жана өнөр жай каталогдору бөлүмүнүн (ИТД жана ӨК) китепканачысы

(башкы, жетектөөчү).

«Китепкана иши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргызпатенттин төрагасынын 2017-жылдын 31-мартындагы №69 буйругу менен бекитилген Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана жөнүндө жобо;

МПТКнын директорунун 2012-жылдын 31-октябрындагы №43 буйругу менен бекитилген илимий-техникалык документтер жана өнөр жай каталогдору бөлүмү жөнүндө жобо;

 

1.1. Жеке кайрылганда инсандыгын тастыктаган документи боюнча өтүнмө ээсинин ким экендигин аныктоо жана зарыл болгондо окурмандын билетин жазып берүү жана өтүнмө ээси жөнүндө маалыматты окурмандардын базасына киргизүү.

 

2 мин Окурмандын билети же өтүнмө ээсинин инсандыгын тастыктаган документи болбогон учурда, суроо-талапты каттоодон баш тартуу.

 

1.2. Жеке кайрылганда өтүнмө ээси толтурушу үчүн суроо-талап бланкын берүү, суроо-талапты толтургандыгын туура экендигин текшерүү жана акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр журналын өтүнмө ээсине кол коюу үчүн берүү.

 

3 мин

 

 

 

Акыга кызмат көрсөтүүлөр журналында катталган өтүнмө ээсинин таризделген суроо-талабы.

 

1.3. Өтүнмө ээси электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу кайрылганда кароого кабыл алынган суроо-талап басып чыгарылат.

 

1 мин. Басып чыгарылган өтүнмө ээсинин суроо-талабы

 

1.5. Электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу суроо-талапта жазуунун туура келбегендиги аныкталаган учурда, өтүнмө ээсине телефон же e-mail боюнча кызмат көрсөтүү үчүн тоскоолдуктар бар экендиги, аныкталган жетишсиздиктер жана аларды жоюу боюнча чараларды көрүүнү сунуштоо жөнүндө кабарлоо керек.

 

2 мин Туура келбегендиги же аныкталган жетишсиздиктерди жоюу боюнча чаралар көрүлбөсө, баш тартуу жөнүндө кабарлоо.

 

Жол-жобонун натыйжасы:

а) окурмандын билети жана өтүнмө ээсинин акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр журналында катталган жана таризделген суроо-талабы;

б) өтүнмө ээсинин жеке иш бөлмөсүнө жооп;

в) суроо-талапты каттоодон баш тартуу.

 

Жол-жобонун созулушу: суроо-талапты каттоо үчүн максималдуу мөөнөтү:

– жеке кайрылганда –5 мин.;

– электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу кайрылганда– 3 мин.

 

Бул жол-жобонун түрү: административдик
Кийинки жол-жобонун номери: 2
Кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын өткөрүп берүү ыкмасы: кол менен
2. Кызмат көрсөтүү үчүн төлөмдү кабыл алуу жана тариздөө
2.1. Кызмат көрсөтүүгө накталай акча каражаты төлөнсө, төлөгөндүгү жөнүндө документ жазылат, акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр журналына жазуу киргизилет.

 

Китепканачы

(башкы, жетектөөчү)

Төлөө үчүн максималдуу мөөнөт:

– нактайлай төлөгөндө – 15 мин.

«Китепкана иши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргызпатенттин төрагасынын 2017-жылдын 31-мартындагы №69 буйругу менен бекитилген Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана жөнүндө жобо;

МПТКнын директорунун 2012-жылдын 31-октябрындагы №43 буйругу менен бекитилген илимий-техникалык документтер жана өнөр жай каталогдору бөлүмү жөнүндө жобо;

 

Төлөгөндүгү жөнүндө документ
2.2 Которуу менен төлөөдө банктын маалым даректери менен эсеп-фактурасын берүү керек.

 

– накталай эмес эсептешүүдө иш-аракеттин узактыгы которуу жөнүндө документ берүүгө байланыштуу болот.

 

Таризделген эсеп-фактура
2.2 Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу суроо-талап берилгенде кызмат көрсөтүү үчүн акы төлөө бул порталдын талаптары боюнча ишке ашырылат.

 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы Төлөгөндүгү жөнүндө документ
Жол-жобонун натыйжасы: Төлөгөндүгү жөнүндө документ
Жол-жобонун созулушу: суроо-талапты каттоо үчүн максималдуу мөөнөтү:

– нактайлай төлөгөндө – 15 мин.

– накталай эмес эсептешүүдө иш-аракеттин узактыгы которуу жөнүндө документ берүүгө байланыштуу болот.

Бул жол-жобонун түрү: административдик
Кийинки жол-жобонун номери: 3
Кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын өткөрүп берүү ыкмасы: кол менен
3. Илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө маалымат издөө жана аны тариздөө
3.1. Китепканачы ченемдик-техникалык документ жөнүндө маалымат табуу үчүн “Стандартташтыруу боюнча документтердин каталогун”, “Улуттук стандарттар” көрсөткүчүн карап чыгышы керек.

 

Китепканачы

(башкы, жетектөөчү)

1 мин Бөлүм жөнүндө жобо; Кызматтык нускама Документ жөнүндө маалыматтар
3.2. Номерлештирилген каталог боюнча издөө жүргүзүп, документтин аталышын көчүрмөлөө керек.

 

2 мин Документтин аталышы
3.3. Тематикалык картотека боюнча издөө жүргүзүп (эгер документтин номери көрсөтүлбөсө же туура эмес көрсөтүлсө), документтин номерин көчүрмөлөө керек.

 

 

2 мин Документтин номери
3.4 Издөөнүн жүрүшүндө келип чыккан өтүнмө ээсинин суроо-талабы боюнча суроолор боюнча өтүнмө ээсине чалып, тактоо керек.

 

5 мин Суроону тактоо
3.5. Номерге болжоп, стеллаждан тиешелүү папканы алып, папкадан керектүү документти алып, карап чыгып жана анын күчүнүн мөөнөтү, чектөөлөр, алмаштыруу же токтотуу жөнүндө бардык маалыматтарды жеке кайрылганда суроо-талаптын бланкына кол менен киргизүү керек.

Документтин колдонулушу жөнүндө маалымат жок болсо, фонддо маалыматтын кошумча булактарын карап чыгуу жана документ жөнүндө жогоруда аталган маалыматтарды жеке кайрылганда суроо-талаптын бланкына кол менен киргизүү керек.

Электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу кайрылганда компьютерде өтүнмө ээсинин жообуна электрондук бланкка жогоруда баяндалган маалыматтарды жазуу керек.

 

3 саат 25 мин. Маалымкат үчүн бланкка киргизилген документтердин колдонулушу жөнүндө маалыматтар
Жол-жобонун натыйжасы: Маалымкаттын таризделген бланкы
Жол-жобонун созулушу: максималдуу мөөнөтү: 3 саат 35 мин.

 

Бул жол-жобонун түрү: административдик
Кийинки жол-жобонун номери: 4
Кийинки жол-жобонун башталышы үчүн жол-жобонун натыйжасын өткөрүп берүү ыкмасы: кол менен
4. Илимий-техникалык документтердин колдонулушу жөнүндө маалымкат берүү
4.1 Маалымкаттын таризделген бланкын текшерип, басып чыгарып, мөөр менен күбөлөндүрүп, өтүнмө ээсине акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүү журналына колун койдуруп, берүү керек. Өтүнмө ээсинин тандоосу боюнча аткаруучу USB-топтогучта документтердин колдонулушу жөнүндө маалыматтарды бере алат.

 

Китепканачы

(башкы, жетектөөчү)

  1. 5 мин
Бөлүм жөнүндө жобо; Кызматтык нускама Маалымкатты кагазда же USB-топтогучта берүү.

 

4.2. Электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу суроо-талап жиберилгенде документтердин колдонулушу жөнүндө маалыматтар менен маалымкаттын электрондук бланкын өтүнмө ээсине жиберүү керек.

 

1 мин. Электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу суроо-талап жиберилгенде документтердин колдонулушу жөнүндө маалымкат берүү.

 

Жол-жобонун натыйжасы: Документтин колдонулушу жөнүндө маалымкат:

а) кагазда;

б) электрондук форматта жана электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу.

 

Жол-жобонун созулушу: Натыйжасын берүүнүн максималдуу мөөнөтү

а) кагазда – 5 мин.;

б) электрондук форматта – 1 мин.

Бул жол-жобонун түрү: административдик

 

 

 

 

 

 

5- таблица

Кызмат көрсөтүүнүн параметринин аталышы  Ылайыкташтырууга чейин Ылайыкташтыруудан кийин
1. Жол-жоболордун саны, бардыгы:

анын ичинен:

– административдик жол-жоболор;

– уюштуруу-башкаруу жол-жоболор;

– кошумча жол-жоболор;

– атайын жол-жоболор.

 4

 

4

  4

 

4

2. Жол-жоболордун созулушу (минуталар, сааттар, күндөр) Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү – 4 саатка чейин Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жалпы мөөнөтү – 4 саатка чейин
3. Электрондук форматта аткарылуучу жол-жоболордун саны 3 3
4. Өтүнмө ээсинен суралуучу документтердин саны 2 2
5. Кызмат көрсөтүүгө катышуучу уюмдардын саны, бардыгы:

– ведомствонун ички өз ара иштешүүсүндө;

– ведомстволор аралык өз ара иштешүүдө;

 

 

 

 

6. Кызмат көрсөтүүдө катышуучу жактардын саны 2 2
7. Кызмат көрсөтүүнү жөнгө салуучу документтердин саны 5 4
8. Башкасы

 

5. 1,2,3,4-жол-жоболорду аткаруу схемасы (алгоритмдер).

 

 

6. Жол-жоболорду ылайыкташтыруу

“Болгону болгондой” кызмат көрсөтүүсүнүн бардык жол-жоболорун баяндоо менен, № 1,2 таблицаларынын маалыматтарын жалпылап, “болгону болгондой” кызмат көрсөтүүсүнүн жалпыланган маалыматтарын талдоодон өткөрүп, иш жүзүндө кызмат көрсөтүүлөрдү эске алып, аткарылган жумуштун жыйынтыгы боюнча төмөнкү чечим кабыл алынган: “Суроо-талапты кабыл алуу жана тариздөө” №1 жол-жобосунун 1.3-иш-аракетиндеги өтүнмө ээси тарабынан күндөлүк китепканалык-маалыматтык тейлөө жөнүндө келишимди берүү бөлүгүндөгү иш-аракет алып салынган, анткени бул талап керектөөчүлөрдүн электрондук форматтагы суроо-талабында укугун кемсинтет. Жол-жоболорду жана иш-аракеттерди ылайыкташтыруунун жыйынтыгы боюнча блок-схема баштапкы блок-схема менен туура келет.

 

7. Административдик регламенттин талаптарын аткарууну контролдоо

6. Административдик регламенттин талаптарын аткаруу үчүн ички (күндөлүк) жана тышкы контроль жүргүзүлөт.

Ички контролду Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына (Кыргызпатент) караштуу Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын (МПТК) директору жүргүзөт.

Ички контроль административдик регламенттин жоболорун, ошондой эле кызмат көрсөтүү процессинде кабыл алынган чечимдердин кызмат адамдары жана кызматкерлери тарабынан сакташын жана аткарышын үзгүлтүксүз текшерүү аркылуу жүзөгө ашырылат.

Текшерүүнүн мезгилдүүлүгү үч жылда бир жолу.

Пландан тышкары текшерүү кызмат көрсөтүүнү керектөөчүлөрдүн арызы боюнча жүргүзүлөт.

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча кызмат көрсөтүүнүн административдик регламентинин талаптарын бузгандыгын жоюу боюнча чаралар көрүлөт, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күнөөлүү адамдардын жоопкерчилиги жөнүндө маселе каралат.

7. Кызмат көрсөтүүнүн административдик регламентинин талаптарынын аткарылышын тышкы контролдоо Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен түзүлүүчү комиссия тарабынан жүзөгө ашырылат.

Комиссиянын ишинин жыйынтыктары маалымкат түрүндө таризделет, ага административдик регламентти өзгөртүү боюнча сунуштар киргизилиши мүмкүн.

Маалымкатка кол койгон учурдан тартып 3 жумушчу күндүн ичинде МПТКга жөнөтүлөт.

МПТК маалымкат келип түшкөн датадан тартып бир айлык мөөнөттө аныкталган бузууларды жана жетишсиздиктерди жоюу боюнча чараларды, бул бузууларды кетирген кызмат адамдарына жана кызматкерлерге карата тартип жана административдик чараларын көрөт.

Зарыл болгондо, ошондой эле белгиленген тартипте административдик регламентке өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгеленет.

Административдик регламенттин талаптарын аткаруу үчүн тышкы контролду Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын чечими менен түзүлүүчү комиссия беш жылда бир жолудан кем эмес жолу ишке ашырат.

8. Административдик регламенттин талаптарын бузгандыгы үчүн кызмат адамынын жоопкерчилиги

8. Административдик регламенттин талаптарынбузгандыгы үчүн МПТКнын кызмат адамдары жана кызматкерлери Кыргыз Республикасынын административдик жана эмгек мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

9. Кызмат көрсөтүү же анын айрым бөлүгү жеке жана/же юридикалык жактарга аткарууга аутсорсингге өткөрүп берилген учурда, кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенттин талаптарынсактоо үчүн жоопкерчилик бул кызмат көрсөтүүгө жооптуу мекемеге сакталат.

9. Корутунду жоболор

10. Административдик регламенти Кызмат көрсөтүү стандарты менен бир эле убакта жана зарыл болгон учурда каралууга тийиш

10. Административдик регламентти иштеп чыгуучулар

 

 

1. Кенжебаева А.А.

МПТКнын директору                                                           ________________________

 

2. Алымбаева А.Ж.

Аналитика жана методика секторунун башчысы  ________________________

 

3. Джумабаева Э.И.

Аналитика жана методика секторунун адиси                  ________________________

 

4. Шаршенбаева А.Ж.

ИТА бөлүмүнүн башчысы                                       ________________________

 

 

Составление тематического библиографического списка глава 6, пункт 13 Единого реестра (перечня) государственных услуг

«Утверждено»

Приказом № ___ от «___» ______________ 20__ г.

Председатель

Государственной службы

интеллектуальной собственности и инноваций

при Правительстве Кыргызской Республики

(Кыргызпатент)

Эсеналиев Д.А.

 __________________________

печать

 

Составление тематического библиографического списка

 глава 6, пункт 13 Единого реестра (перечня) государственных услуг

 1.      Общие положения

 

1. Предоставление данной государственной услуги осуществляется Государственной патентно-технической библиотекой (далее – ГПТБ) при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далее – Кыргызпатент).

2. Административный регламент данной услуги соответствует требованиям соответствующего стандарта услуги, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от «3» сентября 2012 года № 603.

3. Ключевые параметры, заданные стандартом услуги:

(1) Общее время предоставления услуги: общий срок оказания услуги – до 5 часов.

Услуга предоставляется в рабочие дни с 9:00 ч. до 18:00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье. Адрес: г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58а.

(2) Перечень документов, необходимых для получения услуги:

а) документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, школьный билет, паспорт, читательский билет);

б) квитанция об оплате или поступлении денежных средств на счет ГПТБ.

(3) Стоимость услуги: 9,6 сом.

(4) Результат услуги: тематический библиографический список литературы.

2. Перечень процедур, выполняемых в процессе предоставления услуги

4. Производство услуги включает следующий набор процедур:

Таблица 1

Название процедуры

Примечание

1.

Прием, оформление запроса – личное обращение;

-в электронном формате;

– через государственный портал электронных услуг

2.

Оплата услуги – личное обращение;

-в электронном формате;

– через государственный портал электронных услуг

3.

Поиск материалов и оформление тематического библиографического списка – личное обращение;

-в электронном формате;

– через государственный портал электронных услуг

4.

Выдача тематического библиографического списка заявителю – личное обращение;

-в электронном формате;

– через государственный портал электронных услуг

 

3. Блок-схема взаимосвязи процедур

 

 

4. Описание процедур и их характеристики

Таблица 2

Название процедуры и действий

Исполнитель, должностное лицо

Продолжительность действий

Документ, регулирующий действие

Результат действий

1

2

3

4

5

1. Прием и оформление запроса

Основанием для начала предоставления услуги является обращение заявителя (в личной, электронной форме). Библиотекарь (главный, ведущий) отдела справочно-информационного обслуживания

(далее СИО)

Закон Кыргызской Республики «О библиотечном деле»;

Положение о ГПТБ, утвержденное приказом Кыргызпатента от 31 марта 2017 года № 69;

Положение об отделе справочно-информационного обслуживания (далее СИО), утвержденное приказом директора ГПТБ

от 20 сентября 2012 года № 43; Договор о текущем библиотечно-информационном обслуживании

1.1. При личном обращении установить личность заявителя по документу, удостоверяющему личность и при необходимости выписать читательский билет и внести информацию о заявителе в базу данных читателей. 3 мин Читательский билет или отказ в регистрации запроса, в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность заявителя.
1.2. При личном обращении предоставить бланк запроса для заполнения заявителем, проверить правильность заполнения запроса и предоставить журнал  платных услуг для подписи заявителю. 2 мин Оформленный запрос заявителя, зарегистрированный в журнале платных услуг
1.3. Запрос в электронном формате принимается при наличии договора о текущем библиотечно-информационном обслуживании. В случае отсутствия этого договора предложить заявителю заключение договора 2 мин Наличие договора
1.4. При обращении заявителя в электронном формате и через государственный портал электронных услуг принятый к рассмотрению запрос распечатать. 1 мин. Распечатанный  запрос заявителя
1.5. В случае установления несоответствия записи при запросе в электронном формате или через государственный портал электронных услуг необходимо уведомить по телефону или e-mail заявителя о наличии препятствий для предоставления услуги, объяснить содержание выявленных недостатков и предложить принять меры по их устранению. 2 мин. Уведомление о несоответствии или отказ если заявителем не будут приняты меры по устранению выявленных недостатков.
Результат процедуры:

а) оформленный запрос заявителя, зарегистрированный в журнале платных услуг;

б) ответ в личный кабинет заявителя;

в) отказ в регистрации.

Продолжительность процедуры: Максимальный срок для регистрации запроса:

– при личном обращении – 5 мин.;

– в электронном формате и через государственный портал электронных услуг – 5 мин.

Тип данной процедуры: Административный
Номер следующей процедуры: 2
Способ передачи результата процедуры для начала следующей процедуры: Вручную

2. Прием и оформление оплаты за услугу

2.1. При оплате услуги наличными денежными средствами  выписать документ об оплате, внести запись в журнал платных услуг. Библиотекарь (главный, ведущий) Максимальный срок для оплаты:

– при наличной форме оплаты –  15 мин.

 

Закон Кыргызской Республики «О библиотечном деле»;

Положение о ГПТБ, утвержденное приказом Кыргызпатента от 31 марта 2017 года № 69;

Положение об отделе СИО, утвержденное приказом директора ГПТБ

20 сентября 2012 года № 43.

Документ об оплате услуги
2.2. При оплате перечислением предоставить заявителю счет-фактуру с реквизитами банка. При безналичной форме оплаты продолжительность действия зависит от предоставления документа о перечислении. Оформленный счет-фактура
2.2. Оплата за услугу при запросе через государственный портал электронных услуг производится по требованиям данного портала Государствен

ный портал электронных услуг

Документ об оплате услуги
Результат процедуры: Документ об оплате услуги
Продолжительность процедуры: Максимальный срок для оплаты:

– при наличной форме оплаты – 15 мин.

-при безналичной форме оплаты продолжительность действия зависит от предоставления документа о перечислении.

Тип данной процедуры: Административный
Номер следующей процедуры: 3
Способ передачи результата процедуры для начала следующей процедуры: Поиск материалов и оформление тематического библиографического списка

3. Поиск материалов и оформление тематического библиографического списка

3.1 Библиотекарь в поисках материалов должен просмотреть традиционные носители библиографической информации: каталоги, картотеки и др. Сделать на каждый найденный источник информации выписку сведения на карточку по тематике, указанной заявителем. Описание оформить в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составления». Библиотекарь (главный, ведущий) 2 часа  ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составления». Карточки с библиографическим описанием сведений
3.2 В поисках материалов просмотреть нетрадиционные источники библиографической информации: ЭК, БД, Интернет. Описание оформить в соответствии с требованиями вышеуказанного ГОСТа. 1 час Карточки с библиографическим описанием сведений
3.3 Из выписок по теме составить на компьютере библиографический список в соответствии с требованиями вышеуказанного ГОСТа и учитывая запрос заявителя на способ построения библиографического списка: алфавитный, хронологический, систематический и другие. 1 час 35 мин Набранный на компьютере тематический библиографический список по теме запроса.
Результат процедуры: Оформленный тематический библиографический список
Продолжительность процедуры: Максимальный срок – 4 часа 35 мин.
Тип данной процедуры: Административный
Номер следующей процедуры: 4
Способ передачи результата процедуры для начала следующей процедуры: Вручную

4. Выдача тематического библиографического списка

4.1 Оформленный тематический библиографический список проверить, распечатать на бумажном носителе или по выбору заявителя предоставить тематический библиографический список на USB-накопителе. При личном обращении выдать результат услуги под подпись в журнале платных услуг отдела Библиотекарь (главный, ведущий) 5 мин Закон Кыргызской Республики «О библиотечном деле»;

Положение о ГПТБ, утвержденное приказом Кыргызпатента от 31 марта 2017 года № 69;

Положение об отделе СИО, утвержденное приказом директора ГПТБ

№ 43

Выдача тематического библиографического списка на бумажном носителе или на  USB-накопителе заявителю
4.2 При запросе в электронном формате или через государственный портал электронных услуг набранный на компьютере тематический библиографический список отправить заявителю с указанием ФИО исполнителя

 

1 мин Выдача тематического библиографического списка
Результат процедуры: Выдача тематического библиографического списка.

 

Продолжительность процедуры: Максимальный срок выдачи результата:

а) на бумажном носителе –  5 мин.;

б) в электронном формате – 1 мин.

 

Тип данной процедуры: Административный

Таблица 3

Название параметра услуги

Числовые данные

1. Число процедур, всего:

в том числе:

– административных процедур;

– организационно-управленческих процедур;

– вспомогательных процедур;

– специальных процедур

4

4

2. Общая продолжительность процедур (минуты, часы, дни) общий срок оказания услуги – до 5 часов
3. Число процедур, выполняемых в электронном формате

3

4. Число документов, запрашиваемых у потребителя

2

5. Число сторонних организаций, участвующих в производстве услуги, всего:

в том числе:

– во внутриведомственном взаимодействии;

– в межведомственном взаимодействии

6. Число лиц, участвующих в производстве услуги

2

7. Число документов, регулирующих производство услуги

5

8. Другое

  


5. Схемы (алгоритмы) выполнения процедур 1, 2, 3,4.

 

5. Оптимизация процедур и действий услуги «как есть»

Таблица 4

Название процедуры и действий

Исполнитель, должностное лицо

Продолжительность действий

Документ, регулирующий действие

Результат действий

1

2

3

4

5

1. Прием и оформление запроса

Основанием для начала предоставления услуги является обращение заявителя (в личной, электронной форме). Библиотекарь (главный, ведущий) отдела справочно-информационного обслуживания

(далее СИО)

Закон Кыргызской Республики «О библиотечном деле»;

Положение о ГПТБ, утвержденное приказом Кыргызпатента от 31 марта 2017 года № 69;

Положение об отделе справочно-информационного обслуживания (далее СИО), утвержденное приказом директора ГПТБ

от 20 сентября 2012 года № 43

1.1. При личном обращении установить личность заявителя по документу, удостоверяющему личность и при необходимости выписать читательский билет и внести информацию о заявителе в базу данных читателей. 3 мин Читательский билет или отказ в регистрации запроса, в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность заявителя.
1.2. При личном обращении предоставить заявителю бланк запроса для заполнения, проверить правильность заполнения запроса и предоставить журнал  платных услуг для подписи заявителю. 2 мин Оформленный запрос заявителя, зарегистрированный в журнале платных услуг
1.3. При обращении заявителя в электронном формате и через государственный портал электронных услуг принятый к рассмотрению запрос распечатать. 1 мин. Распечатанный  запрос заявителя
1.4. В случае установления несоответствия записи при запросе в электронном формате или через государственный портал электронных услуг необходимо уведомить по телефону или e-mail заявителя о наличии препятствий для предоставления услуги, объяснить содержание выявленных недостатков и предложить принять меры по их устранению. 2 мин Уведомление о несоответствии
Результат процедуры:

а) оформленный запрос заявителя, зарегистрированный в журнале платных услуг;

б) ответ в личный кабинет заявителя;

в) отказ в регистрации.

Продолжительность процедуры: Максимальный срок для регистрации запроса:

– при личном обращении – 5 мин.;

– в электронном формате и через государственный портал электронных услуг – 3 мин.

Тип данной процедуры: Административный
Номер следующей процедуры: 2
Способ передачи результата процедуры для начала следующей процедуры: Вручную

2. Прием и оформление оплаты за услугу

2.1. При оплате услуги наличными денежными средствами  выписать документ об оплате, внести запись в журнал платных услуг. Библиотекарь (главный, ведущий) Максимальный срок для оплаты:

– при наличной форме оплаты – до 15 мин.

 

Закон Кыргызской Республики «О библиотечном деле»;

Положение о ГПТБ, утвержденное приказом Кыргызпатента от 31 марта 2017 года № 69;

Положение об отделе СИО, утвержденное приказом директора ГПТБ

20 сентября 2012 года № 43.

Документ об оплате услуги
2.2. При оплате перечислением предоставить заявителю счет-фактуру с реквизитами банка.

 

При безналичной форме оплаты продолжительность действия зависит от предоставления документа о перечислении. Оформленный счет-фактура
2.2. При запросе через государственный портал электронных услуг оплата за услугу производится по требованиям данного портала Государствен

ный портал электронных услуг

Документ об оплате услуги
Результат процедуры: документ об оплате услуги
Продолжительность процедуры: Максимальный срок для оплаты:

– при наличной форме оплаты – до 15 мин.

-при безналичной форме оплаты продолжительность действия зависит от предоставления документа о перечислении.

Тип данной процедуры: Административный
Номер следующей процедуры: 3
Способ передачи результата процедуры для начала следующей процедуры: Вручную

3. Поиск материалов и оформление тематического библиографического списка

3.1. Библиотекарь в поисках материалов должен просмотреть традиционные носители библиографической информации: каталоги, картотеки и др. Сделать на каждый найденный источник информации выписку сведения на карточку по тематике, указанной заявителем. Описание оформить в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составления». Библиотекарь (главный, ведущий) 2 часа  ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составления». Карточки с библиографическим описанием сведений
3.2. В поисках материалов просмотреть нетрадиционные источники библиографической информации: ЭК, БД, Интернет. Описание оформить в соответствии с требованиями вышеуказанного ГОСТа. 1 час Карточки с библиографическим описанием сведений
3.3. Из выписок по теме составить на компьютере библиографический список в соответствии с требованиями вышеуказанного ГОСТа и учитывая запрос заявителя на способ построения библиографического списка: алфавитный, хронологический, систематический и другие. 1 час 35 мин. Набранный на компьютере тематический библиографический список по теме запроса.
Результат процедуры: Оформленный тематический библиографический список
Продолжительность процедуры: Максимальный срок 4 часа 35 мин.
Тип данной процедуры: Административный
Номер следующей процедуры: 4
Способ передачи результата процедуры для начала следующей процедуры: Вручную

4. Выдача тематического библиографического списка

4.1 Оформленный тематический библиографический список проверить, распечатать на бумажном носителе или по выбору заявителя предоставить тематический библиографический список на USB-накопителе. При личном обращении выдать результат услуги под подпись в журнале платных услуг отдела Библиотекарь (главный, ведущий) 5 мин Закон Кыргызской Республики «О библиотечном деле»

Положение о ГПТБ, утвержденное приказом Кыргызпатента от 31 марта 2017 года № 69;

Положение об отделе СИО, утвержденное приказом директора ГПТБ

№ 43

Выдача тематического библиографического списка на бумажном носителе или на  USB-накопителе заявителю
4.2 При запросе в электронном формате или через государственный портал электронных услуг набранный на компьютере тематический библиографический список отправить заявителю с указанием ФИО исполнителя 2 мин Выдача тематического библиографического списка
Результат процедуры: выдача тематического библиографического списка

а) на бумажном носителе;

б) в электронном формате.

Продолжительность процедуры: Максимальный срок:

Выдача на бумажном носителе – 5 мин.;

Выдача в электронном формате- 2 мин.

 

Тип данной процедуры: Административный

Таблица 5

Название параметра услуги

До оптимизации

После оптимизации

1. Число процедур, всего:

в том числе:

– административных процедур;

– организационно-управленческих процедур;

– вспомогательных процедур;

– специальных процедур

4

4

4

4

2. Общая продолжительность процедур (минуты, часы, дни) Общий срок предоставления государственной услуги – до 4 часов Общий срок предоставления государственной услуги – до 4 часов
3. Число процедур и действий, выполняемых в электронном формате

3

3

4. Число документов, запрашиваемых у заявителя

2

2

5. Число сторонних организаций, участвующих в производстве услуги, всего:

в том числе:

– во внутриведомственном взаимодействии;

– в межведомственном взаимодействии

6. Число лиц, участвующих в производстве услуги

2

2

7. Число документов, регулирующих производство услуги

5

4

8. Другое

  

6. Оптимизация процедур

Обобщив данные таблиц № 1,2 с описанием всех процедур производства услуги «как есть», проанализировав обобщенные данные производства услуги «как есть», по итогам проделанной работы с учетом практической реализуемости услуги  принято решение: в действии 1.3. процедуры №1 «Прием и оформление запроса» исключено действие в части предоставления заявителем договора о текущем библиотечно-информационном обслуживании, так как данное требование ущемляет права потребителей при запросе в электронном формате. По результатам оптимизации процедур и действий блок-схема совпадает с первоначальной блок-схемой.

7. Контроль исполнения требований административного регламента

6. За исполнением требований административного регламента проводится внутренний (текущий) и внешний контроль.

Внутренний контроль проводит директор Государственной патентно-технической библиотеки при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (ГПТБ).

Внутренний контроль осуществляется путем проведения регулярных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений административного регламента, а также принятых в процессе предоставления услуги решений.

Периодичность проведения проверок составляет один раз в три года.

Внеплановые проверки проводятся по заявлению потребителей услуги.

По результатам проведения проверок принимаются меры по устранению выявленных нарушений требований административного регламента услуги, а также рассматривается вопрос об ответственности виновных лиц в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

7. Внешний контроль за исполнением требований административного регламента услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом председателя Кыргызпатента.

Результаты работы комиссии оформляются в виде справки, в которую могут быть внесены предложения по изменению административного регламента.

В течение 3 рабочих дней с момента подписания справки направляется в ГПТБ.

ГПТБ в месячный срок с даты поступления справки принимает меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, меры дисциплинарного и административного воздействия в отношении должностных лиц и сотрудников, допустивших данные нарушения.

При необходимости, также в установленном порядке инициируется внесение изменений в административный регламент.

Внешний контроль за исполнением требований административного регламента проводится комиссией, образуемой решением Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики  не реже одного раза в пять лет. 

8. Ответственность должностных лиц за нарушение требований административного регламента

8. За нарушение требований административного регламента должностные лица и сотрудники

ГПТБ несет ответственность в соответствии с административным и трудовым законодательством Кыргызской Республики.

9. В случае передачи услуги или ее части в аутсорсинг на исполнение частным физическим и/или юридическим лицам, ответственность за соблюдение требований административного регламента предоставления услуги сохраняется за учреждением, ответственным за предоставление данной услуги. 

9. Заключительные положения

10. Административный регламент подлежит пересмотру одновременно с пересмотром Стандарта услуги и по мере необходимости. 

10. Разработчики административного регламента 

 

1. Кенжебаева А.А.

директор ГПТБ                                                           ________________________

2. Алымбаева А.Ж.

заведующая сектором аналитики  и методики      ________________________

 

3. Джумабаева Э.И.

специалист сектора аналитики и методики                      ________________________

 

4. Шаршенбаева А.Ж.

заведующая отделом НТЛ                                         ________________________