ИНФОРМАЦИЯ / МААЛЫМАТ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматтын бош административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына дайындалгандар боюнча

МААЛЫМАТ

ИНФОРМАЦИЯ

по назначенным на вакантные административные государственные гражданские должности Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

 

 

 

 

Ф.А.А./Ф.И.О.Кызмат орду/ДолжностьТүзүмдүк бөлүмдүн аталышы/Наименование структурного подразделенияДайындоо датасы/Дата назначенияӨзгөчө маалымат/Примечание
1Оморбекова Динара АкматбековнаБашкы адис/Главный специалистэкспертиза башкармалыгынын ойлоп табууларга, пайдалуу моделдерге жана өнөр жай үлгүлөрүнө экспертиза жүргүзүү бөлүмү/ Отдел экспертизы изобретений,полезных моделей и промышленных образцов управления экспертизы21.09.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
2Омокеев Сулпукор СабдылдаевичКоррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укутуу /Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупцииКоррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укутуу /Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции10.10.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/    По итогам открытого конкурса
3Байсылдаева Айзада ЧынгызбековнаЖетектөөчү адис /

Ведущий специалист

 Укук башкармалыгынын ИМ укутарын ишке ашыруу бөлүмү/ Отдел осуществления прав ИС управления права 26.10.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/ По итогам открытого конкурса
 4Мукулов Эржан МуктарбековичЖетектөөчү адис /

Ведущий специалист

 Укук башкармалыгынын укук жана эл аралык келишимдер бөлүмү/ Отдел права и международных договоров управления права 13.12.2017-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/По итогам открытого конкурса
 5Султанбаев Атай ОрозмамбетовичАдис /

Специалист

 Укук башкармалыгынын ИМ укутарын ишке ашыруу бөлүмү/ Отдел осуществления прав ИС управления права 13.12.2017-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
6Абалиев Мирлан ИмамазановичБөлүм башчысы /

Заведующий отделом

Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү/ Отдел кадров и делопроизводства16.10.2018-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
7Асанкан кызы МахабатБашкы адис /
Главный специалист
Эл аралык бөлүм / Международный отдел03.12.2018-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
8Молдокулов Сезим КубанычбековичЖетектөөчү адис /ведущий специалистуюштуруу иштери жана стратегия бөлүмү / отдел организационной работы и стратегии05.12.2018-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
9Мырзабеков Сабыралы Сагыналиевичадис /
специалист
Эл аралык бөлүм/ международный отдел11.02.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча/       По итогам открытого конкурса
10Адилов Тимур МарильевичБөлүм башчы / Заведующий отделомУюштуруу иштери жана старегия бөлүмү/
Отдел организационной работы и стратегии
22.02.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
11Бакиев Мирлан ЗарлыковичБөлүм башчы /
Заведующий отделом
Экспертиза башкармалыгынын өнөр жай менчик объектилерин экспертизадан өткөрүү бөлүмү/
Отдел экспертизы объектов промышленной собственности Управления экспертизы
14.03.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
12Мукамбетов Эльмар ИмеровичБашкармалыктын начальниги /
Начальник управления
Экспертиза башкармалыгы /

Управление экспертизы

29.04.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
13Кемел кызы АселБашкы адис/ Главный специалистЭкспертиза башкармалыгынын өнөр жай менчик объектилерин экспертизадан өткөрүү бөлүмү/

Отдел экспертизы объектов промышленной собственности Управления экспертизы собственности Управления экспертизы

29.04.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
14Кожокулова Аксыйнат Нургазиевнаадис /
специалист
Окутуу сектору/

Сектор обучения

16.05.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча /     По итогам открытого конкурса
14Омокеев Сулпукор СабдылдаевичБөлүм башчысы/

Заведующий отделом

Экспертиза башкармалыгынын товардык белгилерди экспертизадан өткөрүү бөлүмү /

Отдел экспертизы товарных занков Управления экспертизы

11.06.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
15Сарыпов Урмат Карагулович

жетектөөчү адис /
ведущий специалист

Экспертиза башкармалыгынын товардык белгилерди экспертизадан өткөрүү бөлүмү/
Отдел экспертизы товарных знаков управления экспертизы
08.07.2019-ж/г.Ачык конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам открытого конкурса
16Кожокулова Жаңыл Талантбековна

жетектөөчү адис /
ведущий специалист

Инновациялар бөлүмү /
Отдел инноваций
01.08.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
17Аскерова Салтанат Жыргалбековна

жетектөөчү адис /
ведущий специалист

Окутуу сектору/
Сектор обучения
01.08.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
18Баякунова Динара Кулубековна

Сектор башчысы/

Заведующий сектором

 Окутуу сектору/

Сектор обучения

05.08.2019-ж/г.Ички кадрлар резервинде турган адамдардын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча / По итогам конкурса среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций

при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) объявляет конкурс на замещение вакантной административной государственной должности:

–  ведущего специалиста отдела экспертизы товарных знаков управления экспертизы 1 – шт. ед. (М-А).

Перечень нормативных правовых актов и документов, используемых при формировании тестовых заданий (основной тест) для младших административных государственных должностей

            Знания:

1) Конституция Кыргызской Республики;

2) Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3) Кодекс этики государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики, утвержденный постановлением Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе от 19 августа 2016 г. №43;

-Владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;

– Владение компьютерной оргтехникой и необходимыми программными продуктами.

             Квалификационные требования:

             Ведущего специалиста  отдела  экспертизы товарных знаков   управления экспертизы – (1 шт. ед.) М-А

  1. Уровень профессионального образования:

– высшее образование: техническое, юридическое, экономическое и естественные науки.

  1. Стаж и опыт работы:

– без предъявления требований к стажу работы.

  1. Профессиональные компетенции:

Знания:

– Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;

– Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 октября 2011 года № 685.

Умения:

– качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей;

– качественной подготовки документов, информации, ответов на запросы;

– проведения анализа отечественного и зарубежного опыта в соответствующей сфере и его использования в практической деятельности;

– эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями;

– рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан;

– деловой переписки на государственном и/или официальном языке.

Навыки:

– работы с нормативными правовыми актами и применения их на практике;

– владение компьютерной грамотностью и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.

       Для участия в конкурсе необходимо представить:

– личное заявление, листок по учету кадров, автобиографию (с указанием сведений об отсутствии или наличии судимости), резюме, фото 3х4 – 2 шт.;

– копию паспорта;

-документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы).

Документы в скоросшивателе принимаются в течении 10 рабочих дней (до 3 июня   2019 г. включительно) по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 62, кабинет № 405, тел.68-18-37.

Примечание: Граждане, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.

О дате и месте проведения конкурса будет сообщено дополнительно.

Подробная  информация размещена на сайтах: patent.kg и  www.mkk.gov.kg


 Конкурс среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров  Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР и Национальном резервах кадров на замещение вакантной административной государственной  должности соответствующих следующим квалификационным требованиям:

             Заведующий отделом инноваций – (1 шт.ед.) Г-А

  1. Уровень профессионального образования:

– высшее образование в сфере гуманитарных и естественных наук.

  1. Стаж и опыт работы:

– стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет.

  1. Профессиональные компетенции:

             Знания:

-Законов Кыргызской Республики «Об инновационной деятельности»; «Об авторском праве  и смежных правах»; «Патентный закон»; «О науке и об основах государственной научно-технической политики».

 Конкурс среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров  Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР на замещение вакантной административной государственной должности соответствующих следующим квалификационным требованиям:

     Ведущий специалист отдела осуществления прав интеллектуальной собственности  управления права (1 шт. ед.) М-А

  1. Уровень профессионального образования

– высшее юридическое образование.

  1. Стаж и опыт работы:

– без предъявления требований к стажу.

  1. Профессиональные компетенции:

   Знания:

-Гражданского кодекса Кыргызской Республики; Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики; Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях; Кодекса Кыргызской Республики о проступках; Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики;

– законов Кыргызской Республики: «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»; «Об авторском праве и смежных правах»; «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»; «Патентного закона»; «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»; «О правовой охране топологий интегральных микросхем»; «О правовой охране селекционных достижений»: «О служебных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах»; «О секретных изобретениях»; «Об охране традиционных знаний»;

– Правил подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Апелляционном совете при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2019 года № 80;

– Регламента Правительства Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 июня 2013 года № 341.

Документы принимаются до 31 мая 2019 года включительно.