Авторлор өзүлөрүнүн мүлктүк укуктарын жекече түрдө же мүлктүк укуктарды жамааттык башкаруу системасынын жардамы менен ишке ашыра алышат.

Кыргыз Республикасынын “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Мыйзамынын (мындан ары – “Мыйзам”) 44-беренесине ылайык, авторлордун, аткаруучулардын, фонограммаларды даярдоочулардын жана автордук жана чектеш укуктардын башка ээлеринин мүлктүк укуктарын камсыз кылуу максатында, аларды жекече түрдө иш жүзүндө турмушка ашыруу кыйын болгон учурларда (жалпы эл алдында, анын ичинде радиодо жана теле көрсөтүүдө аткаруу, чыгарманы механикалык, магниттик жана башка жазмада кайра чыгаруу, репродукциялоо жана башка учурлар), көрсөтүлгөн адамдардын мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкаруучу уюмдар түзүлүшү мүмкүн.

Мыйзамдын 47-беренесине ылайык, мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкарган уюмдар түзүлгөнгө чейин Кыргызпатент  ушул уюмдардын иштерин жана милдеттерин аткарып турат.

Бул ишти аткаруунун алкагында Кыргызпатент башка функциялар менен катар:

– автордук укук жана/же чектеш укуктар ээлери менен аларга тийешелүү мүлктүк укуктарын жамааттык башкаруу боюнча келишимдерди тузөт (мындай келишимдер Кыргызпатент тарабынан автордук сый акыны чогултуусун жана керектүү учурда укук ээлеринин кызыкчылыктарын коргоо иштерин камтыйт);

– автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин колдонуучулар менен лицензиялык келишимдерди түзөт (мындай келишимдер колдонуучуларга автордук сый акыны төлөө шартында чыгармаларды колдонууга уруксат берет);

– Кыргыз Республикасында чыгармаларды колдонуу үчүн сый акылрды чогултуу, болүштүрүү жана укук ээлерине төлөп берүүнү камсыздайт;

– мыйзамдарда каралган учурларда укук ээлеринин кызыкчылыктарын коргоону ишке ашырат.

Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин колдонуучуларга телерадиокомпаниялар, театрлар, филармониялар, коомдук тамактануу жайлары (кафе, бар, ресторандар), фонограмма чыгаруучулар, концерт уюштуруучулар, контент-провайдерлер, соода борборлору жана башкалар кирет.