Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин жалпы эл алдында пайдалангандыгы үчүн автордук сый акынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ жөнүндө Жобонун 1-4 Тиркемелерине ылайык, сый-акылардын минималдык  өлчөмдөрү төмөндөгүчө:

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомунун редакциясына ылайык)

N

Чыгарманын түрү

Спектаклге, концертке (ж.б. программаларга) сатылган билеттерден түшүүчү дүң жыйымдардын суммасынан про- цент менен коюлуучу авторду сый акынын өлчөмдөрү

1

2

3

1

Жаңы жана которулган драмалык чыгар- малар (кара сөз жана ыр менен жазыл- ган пьесалар, балдар үчүн пьесалар, куурчак менен аткарылуучу пьесалар)

15

2

Сахналаштыруу (инсценировкалоо)

10

3

Музыкалык-драмалык чыгармалар (опера, оперетта, музыкалык комедия, мюзикл, балет)

15

4

Симфониялык, вокалдык-симфониялык, камералык чыгармалардан жана эл ас- паптары үчүн чыгармалардан концерт

9 (бүт программа үчүн)

5

4-пунктта көрсөтүлгөндөрдөн бөлөк чыгармалардан концерттер, анын ичинде эстрадалык концерттер (театр- лаштырылган жана жаңы жылдык балаты оюн-зооктор, бал, варьете программалары ж.б.)

6 (бүт программа үчүн)

7

Цирк программасы

2 (бүт программа үчүн)

8

Акы төлөп кирүүчү спорт мелдештерин, спортсмендердин көрсөтмө мелдештерин, мода көрсөтүүлөрдү коштоо катары музыкалык чыгармаларды пайдалангандыгы үчүн

3 (бүт программа үчүн)

9

Акы төлөп кирүүчү бий аянтчаларында, дискотекаларда, клубдарда, барларда, кафелерде, ресторандарда жана башка коомдук жерлерде музыкалык чыгарма- ларды аткаргандыгы үчүн

5 (бүт программа үчүн)

10

Ушул Жобонун 1-бөлүмүнүн 4-пунктунун д), е), ж), з), и) пунктчаларында көрсөтүлгөн пайдалануучулардын му- зыкалык чыгармаларды колдонгондугу үчүн белгиленген (макулдашылган) өлчөмдө

11

Аудиовизуалдык чыгармалар үчүн атайын түзүлгөн музыкалык чыгармаларды (тексти менен же тексти жок) кинотеатрларда пайдалангандыгы үчүн

1

2-тиркеме

Эфирдик жана кабелдик уктуруучу уюмдарда автордук жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомунун редакциясына ылайык)

N

Пайдаланылган чыгарманын түрү

Жылдык жыйынды кирешеден пайыз менен коюлуучу автордук сый акынын өлчөмдөрү

1

2

3

1

Эфирдик уктуруунун (радио, теле- көрсөтүү) берүүлөрүндө автордук жана чектеш укуктардын объектиле- рин пайдалангандыгы үчүн, анда уктурулган музыкалык чыгармалардын үлүшү уктуруунун жалпы көлөмүнүн 50 %нен азын түзсө, 50 %нен көбүн түзсө

12

2.

Кабелдик телекөрсөтүүнүн берүүлө- рүндө автордук жана чектеш укук- тардын объектилерин пайдаланган- дыгы үчүн

3

3-тиркеме

Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин уюлдук телефондор (рингтондор, ринбэктондор, реалтондор) үчүн шыңгыроо обондору формасында үн- жана видеожазуу (фонограммалар жана видеофильмдер) жолу менен кайра чыгаруу жана жайылтуу үчүн, үн-жана видеожазуу (фонограммалар жана видеофильмдер) нускаларын жана прокатка берилүүчү компьютердик программаларга интерактивдүү типтеги (“мультимедиа”) программаларды берүү үчүн автордук сый акылардын
ЧЕНДЕРИ

(КР Өкмөтүнүн 2007-жылдын 17-августундагы N 339, 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

N

Пайдаланылган чыгарманын түрү

Автордук сый акынын өлчөмү процент менен

1

2

3

1.

Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин сериялап даярдоодо аларды кайталап чыгаруу

8-чыгарылган ар бир нуска- нын сатыкка чыгарылгандагы баасынан (сактагычка (носителге) жазылган чыгармалардын санына карабастан)

2.

Үн жана видеожазуулардын (фонограмма- лардын, видеофильмдердин) нускаларын прокатка берүү

8-үн жазуулардын нускала- рын прокатка берүүдөн алынган кирешеден

3.

Автордук укук объектилерин уюлдук телефондор (рингтондор, ринбэктондор, реалтондор) үчүн шыңгыроо обондору формасында жайылтуу:

– Интернет жана уюлдук байланыш операторлору аркылуу жайылтууда;

10 – чыгармаларды жайылтуунун ар бир учуру үчүн берүү базасынан;

– чекене соода (уюлдук телефондор үчүн обондорду көчүрүп алуу пункттары) аркылуу жайылтууда

белгиленген өлчөм

Эскертүү: Сатыкка чыгарылгандагы баа деп, үн жазууларынын нускаларына даярдоочу тарабынан сатуу үчүн коюлган баа эсептелет.

Киреше деп жекече кардардан (клиенттен) алынган сумма эсептелет.

4-тиркеме

Архитектуранын, шаар курулушунун, сейил бак, көркөм сүрөт жана декоративдик-прикладдык искусство чыгармаларын, фотосүрөт чыгармаларын, аудио-визуалдык чыгармалардын кадрларын кайталап чыгаргандыгы жана аларды өнөр жайында нускалагандыгы (колдонгондугу) үчүн автордук сый акынын
ӨЛЧӨМДӨРҮ

N

Көркөм сүрөт искусство чыгармаларынын түрлөрү

Буюмдардын партиясынын сатыкка чыгарылган баасынан процент менен коюлуучу автордук сый акынын өлчөмдөрү

1

2

3

1

Майда пластикалар менен миниатюрдук скульптуранын чыгармалары, скульптура чыгармалары

1

2

Көркөм сүрөт искусствосунун чыгар- малары, анын ичинде өнөр жай буюм- дарындагы (сувенирлерде, галантерея буюмдарында, текстиль жана трикотаж буюмдарында ж.б.) аудио-визуалдык чыгармалардан фотолор жана кадрлар

0.5

Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө ЖОБО