Авторлор кеңеши жөнүндө

АВТОРЛОР КЕҢЕШИ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО

АВТОРЛОР КЕҢЕШИНИН ПРЕЗИДИУМУНУН КУРАМЫ