КЫРГЫЗПАТЕНТТИН «ZANOZA» ТОВАРДЫК БЕЛГИСИ БОЮНЧА МААЛЫМАТЫ

2016-жылдын 14-январында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматына (Кыргызпатент) товардык белги катарында «ZANOZA» белгисин каттоого А. Рябушкинден № 20160011.3 регистрациялык номеринде өтүнмө келип түшкөн. “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9- жана 10-беренелерине, Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө Келишимине жана 2008-жылдын 5-апрелинин №51 Мыйзамы Кыргыз Республикасы ратификациялаган товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө Сингапур келишимине ылайык аталган өтүнмө боюнча экспертиза жүргүзүлгөн болчу. Жогорудагы эл аралык келишимдер товардык белгилерди каттоо жол-жоболорун жөнөкөйлөтүүгө багытталганын белгилеп кетиш керек.

Жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыктары боюнча эл аралык товарлар жана кызматтар классификациясынын (ЭТКК) 16 жана 35 класстарындагы товарлар жана кызматтар карата, №14051, ээси А. Рябушкин деген 2016-жылдын 6-сентябрында № 20160011.3 катталган өтүнмө боюнча «ZANOZA» товардык белгисин каттоо жөнүндө чечим чыгарылган.

2017-жылдын 21-февралында жеке ишкер С. Жумалиевден автордук укуктарды бузгандыгына байланыштуу жогоруда аталган каттоону жараксыз деп табуу жөнүндө Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешине каршы пикир келип түшкөн.

Апелляциялык кеңештин компетенциясына автордук укуктарды коргоо жөнүндө маселелерди кароо кирбегендиктен жана С. Жумалиевдин атына «ZANOZA» товардык белгисин каттоо алгачкылык кайрылуусу же автор С. Жумалиевдин атынан биринчилерден болуп сүрөттөлүшү жарыялаган, аталган талаптарды негиздемелери менен тастыктаган далилдердин жоктугуна байланыштуу 2017-жылдын 6-июнунда Апелляциялык кеңеш С. Жумалиевдин каршы пикирин канааттандыруу жөнүндө баш тартуу берилсин деген чечим чыгарган. Көрсөтүлгөн кырдаал жөнүндө Апелляциялык кеңештин чечимин жокко чыгаруу боюнча ишти карап чыккан эки инстанциялык соттук актыларда да белгиленген. Андан сырткары, “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын нормаларынын талаптарына ылайык жана өнөр жай менчигин коргоо боюнча Париж конвенциясына, Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө Келишимдин (ТLТ) жана Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө Сингапур келишимдеринин эл аралык келишимдердин алкагында Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттерине жана талаптарына ылайык «ZANOZA» товардык белгисин каттоо шайкештиги соттук актылар менен далилденген.

Comments are closed.