Кыргызпатент тарабынан чыгарылуучу “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенинин ноябрь айындагы номери басмадан чыкты.

Ай сайын басма ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, программалык продуктулар, көрсөткүчтөр, кабарлоолор жана расмий билдирүүлөр боюнча бөлүктөрдү өзүнө камтыйт.

Бул чыгарылышта Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулардын мамлекеттик реестринде катталган ойлоп табуулар жөнүндө маалыматтар кирген.

“Адамдын турмуштук керектөөлөрүн канааттандыруу”бөлүгүнө кыргыз окумуштууларынын ойлоп табуулары кирди: “Жыйнап алуучу транспортердук түзүлүшү менен төө буурчак жыйноочу комбайн”, авторлору: Джуматаев М. С., Алмаматов М. З., Байгазиев М. С., Баялиев А. Ж., Байгазиев Д. С., “Колдун манжаларынын сөөктөрү майдаланып сынганда “боо байлоо” остеосинтездөө ыкмасы”, авторлору: Тукешов С. К., Алыбаев У. Т.

Электр кубаты бөлүгүндө: “Электр өткөрүүнүн жогорку чыңалуудагы чубалгыларын шамалдын күчтөрүнөн коргоо үчүн түзүлүш”, авторлору: Маматов Н. Ж.

Пайдалуу моделдер бөлүгүндө: “Электр жылыткыч”, автору: Шипилов В. Н.

Чыгарылышта Кыргыз Республикасынын Товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин мамлекеттик реестринде катталган товардык белгилер жана тейлөө белгилери жөнүндө маалыматтары бар. Ага 37 ата-мекендик жана чет элдик товардык белгилери жана тейлөө белгилери кирген.

Кыргыз Республикасынын Рационализатордук сунуштарынын мамлекеттик реестринде катталган рационализатордук сунуштар жөнүндө маалыматтар жарыяланган: “Эссенциалдык гипертензия менен ооруган оорулууларда асимптомдук каротиддик атеросклероздун болушун божомолдоо ыкмасы”, “Эссенциалдык гипертензия менен ооруган оорулуулардын артериялык кан басымынын суткалык профилинин бузулгандыгын божомолдоо ыкмасы”, авторлору:  Мамасаидов Ж. А., Полупанов А. Г., Сабиров И. С., Романова Т. А.

Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ЭЭМ үчүн программаларынын, маалымат базаларынын жана интегралдык микросхемалардын топологияларынын мамлекеттик реестрлеринде катталган программалык продуктулар жөнүндө маалыматтарын камтыйт: “Манас эпосунун электрондук сөз көрсөткүчү. С. Орозбаковдун варианты боюнча”, “Манас эпосунун электрондук сөз көрсөткүчү. Ж. Мамайдын варианты боюнча”, “Манас эпосунун электрондук сөз көрсөткүчү. С. Каралаевдин варианты боюнча”, автору: Шаршембаев Б. Д., “Кыргыздардын улуттук оюндары жана алардын адамдын дене түзүлүшүнө тийгизген таасири” мобилдик тиркемеси авторлору: Абдырахманова Дж. О., Абдырахманов Б. А., Бекжанов А. Б.

 “Интеллектуалдык менчик” расмий журналы шилтемеде

Поделиться ссылкой:

Comments are closed.