Escort Lyon

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Коррупцияга каршы аракет боюнча комиссиясы жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2018-жылдын 3-декабрындагы №12 чечими менен жактырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2018-жылдын 7-декабрындагы № 236 буйругу менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Коррупцияга каршы аракет боюнча комиссиясы жөнүндө

ЖОБО

 1. Жалпы жоболор
 2. Бул Жобо менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Коррупцияга каршы аракет комиссиясынын (мындан ары – Комиссия) ишмердүүлүк тартиби аныкталат.
 3. Комиссия, Кыргызпатенттин төрагасына отчет берүүчү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары – Кыргызпатент) кеңеш берүүчү органы болуп саналат.
 4. Комиссия өзүнүн ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 2-февралындагы №26 “Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө”, 2013-жылдын 12-ноябрындагы №215 “Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.
 5. Комиссия мамлекеттик органдар, өз алдынча башкаруу органдары жана коомдук бирикмелер менен өз ара иштешүү аркылуу өзүнүн ишмердүүлүгүн жүзөгө ашырат.
 1. Комиссиянын негизги максаттары жана милдеттери
 2. Комиссиянын негизги максаты болуп, коррупциялык системаларды табуу жана ажыратуу, Кыргызпатент системасында башкаруунун коррупцияга каршы моделин түзүү, интеллектуалдык менчик жаатында системалуу коррупциянын себептерин четтетүү, калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу саналат.
 3. Комиссиянын негизги милдеттери болуп, төмөнкүлөр саналат:

– коррупциялык тобокелдиктерди баалоо жана башкаруу;

– коррупцияны пайда кылган себептерди жана шарттарды табуу, ошондой эле аны четтетүү боюнча сунуштоолорду иштеп чыгуу;

– коррупцияга каршы пропагандаларды жана тарбияларды иштеп чыгуу жана алга жылдыруу;

– коррупциянын пайда болушуна жол бербеген мамилени калыптардыруу.

 1. Комиссиянын функциялары
 2. Комиссия төмөнкү функцияларды жүзөгө ашырат:

– коррупция фактылары боюнча кызматтык териштирүүлөрдүн жыйынтыктарын карап чыгат;

– коррупцияга каршы аракеттердин көйгөйлөрү боюнча мониторингдин жана маалымдоонун бирдиктүү системасын түзөт;

– Кыргызпатентте жана анын ведомствого караштуу уюмдарында финансы тартибин бузууларды, акча каражаттарын жана материалдык баалуулуктарды мыйзамсыз чыгымдоону, чарбасыздыкты, ысырапкорчулукту, мамлекеттик каражаттарды уурдоону четтетүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

– кызыкчылыктардын кагылыштарын табат жана жөнгө салат;

– Кыргызпатенттин кызматкерлери тарабынан кызматтык укук бузууларды жана коррупциянын мүмкүн болгон фактыларын табуу жана тыюу боюнча чараларды кабыл алат;

– Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу тарабынан түзүлгөн Кыргызпатентте жана анын ведомствого караштуу уюмдарында коррупцияны пайда кылуучу кызматтардын жана коррупциялык тобокелдиктердин тизмесин карап чыгат жана жактырат, ошондой эле көрсөтүлгөн тобокелдиктерди четтетүү жана азайтуу боюнча сунуштарды берет;

– Кыргызпатентте Коррупцияга каршы аракет боюнча планга киргизүү үчүн сунуштарды берет;

– Корупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу тарабынан катталган, кызматкерлерди коррупциялык укук бузууларды жасоого көндүрүү, анын ичинде, кызыкчылыктардын кагылыштарына жана бул кырдаалда керектүү чараларды кабыл алуу маселелери боюнча аларга консультация берүүгө байланышкан фактыларды карап чыгат;

– тийиштүү материалдардын келип түшкөн өлчөмдөрү боюнча Кыргызпатентте коррупциянын пайда болуу фактылары жөнүндө билдирүүнү карайт жана алар боюнча сунуштоолорду түзөт;

– Кыргызпатент системасында коррупцияга каршы мыйзамдардын талаптарын сактоо боюнча иштин аткарылышын, уюштурулушун жана абалын контролдоону камсыздайт;

– Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана анын ведомствого караштуу уюмдарынын жетекчилеринин коррупциялык тобокелдиктердин алдын алуу боюнча алар тарабынан өткөрүлгөн иш-чаралар жана кабыл алынган чаралар жөнүндө отчетторду угат;

– жарандардын, юридикалык жактардын даттанууларын, арыздарын жана каттарын өз убагында кароо үчүн контролду (Комиссиянын компетенциясынын чегинде) жүзөгө ашырат жана жетекчиликтин чечим кабыл алуусу үчүн алар боюнча сунуштарды даярдайт;

– коррупция менен күрөшүү жаатында стратегияны жана мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгууга катышат;

– коррупциянын алдын алууга багытталган Кыргызпатенттин ченемдик укуктук актыларына жана ведомстволук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча сунуштарды даярдайт;

– Комиссиянын ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө табылган коррупция жана коррупциялык укук бузуулар үчүн шарттарды түзгөн укук бузуулар жөнүндө Кыргызпатенттин төрагасына маалымдайт;

– тиешелүү чараларды кабыл алуу үчүн укук коргоо органдарына жана башка кызыкдар жактарга кийин маалымдоо максатында, коррупциянын мүмкүн болгон белгилери жөнүндө маалыматты Комиссиянын отурумунда карайт;

– Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын жазма эскертүүлөрүн карайт;

– Кыргызпатентте жана анын ведомствого караштуу уюмдарында коррупциянын алдын алуу боюнча башка маселелерди карайт. 

 1. Комиссиянын укуктары
 2. Коюлган максаттарга жетүү жана милдеттерди чечүү үчүн Комиссия төмөнкүлөргө укуктуу:

– Кыргызпатенттин жана анын ведомствого караштуу уюмдарынынын кызматкерлеринен, анын ичинде, Кыргызпатенттин, анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана ведомствого караштуу уюмдарынын жетекчилеринен каралган маселелер боюнча керектүү маалыматты, түшүндүрмөнү суроого жана алууга, ошондой эле аларды Комиссиянын отурумуна чакырууга;

– ак ниет жана натыйжалуу башкарууну камсыздоо боюнча иш-чаралардын комплексин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте иштеп чыгууга жана сунуштоого;

– коррупция менен натыйжалуу, ачык-айкын күрөшүү боюнча чараларды мындан ары жакшыртуу боюнча Кыргызпатенттин төрагасына тиешелүү сунуштарды жана сунуштоолорду киргизүүгө;

– тиешелүү сунуштарды киргизүү жолу менен Кыргызпатенттин Коррупцияга каршы аракет боюнча планын иштеп чыгууга катышууга;

– өзүнүн ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу үчүн министрликтерден, мамлекеттик комитеттерден жана административдик ведомстволордон, өз алдынча башкаруу органдарынан жана башка юридикалык жактардан мыйзамдын алкагында керектүү маалыматтарды жана материалдарды белгиленген тартипте суроого жана алууга;

– өзүнүн ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу үчүн Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнөн жана анын ведомствого караштуу уюмдарынан мыйзамдын алкагында керектүү маалыматтарды жана материалдарды суроого;

– коррупция менен күрөшүү маселелери боюнча Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана анын ведомствого караштуу уюмдарынын жетекчилеринин маалыматтарын угууга жана ал боюнча сунуштарды берүүгө;

– зарыл болгон учурда макулдашуу боюнча коррупция менен күрөшүү маселелери боюнча эксперттик баа берүүнү жүзөгө ашыруу үчүн Комиссиянын отурумуна катышуу үчүн көз карандысыз консультанттарды, адистерди, укук коргоо органдарынын жана контролдоочу органдардын өкүлдөрүн тартууга;

– Кыргызпатентте жана анын ведомствого караштуу уюмдарында коррупцияга каршы мыйзамдардын сакталышына, мамлекеттик ресурстардын максаттуу пайдаланылышынын, мүлктүн сакталышынын камсыздалышына, бухгалтердик эсептин уюштурулушуна жана бухгалтердик отчеттуулуктун жүргүзүлүшүнө текшерүү жүргүзүү жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;

– күнөөлүү жактарды жоопкерчиликтин белгиленген түрлөрүнө тартуу боюнча, анын ичинде, жазык жоопкерчилигине тартуу үчүн комптетенттүү органдарга материалдарды өткөрүп берүү менен, Кыргызпатенттин төрагасына сунуштарды киргизүүгө.

 1. Комиссиянын иш тартиби
 2. Комиссиянын мүчөлөрү Комиссиянын максаттарын жана милдеттерин ишке ашыруу боюнча негизделген сунуштарды талкууга киргизүүгө укуктуу.
 3. Комиссиянын отуруму зарылчылыгына жараша, бирок жарым жылда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Эгерде ага Комиссиянын мүчөлөрүнүн жарымынан көбү катышса, Комиссиянын отуруму укуктуу деп эсептелет.
 4. Отурумда каралган маселелер боюнча чечим кабыл алынат.
 5. Комиссиянын чечими ачык добуш берүү жолу менен отурумга катышкан Комиссиянын мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар бирдей болуп калган учурда Комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү болуп саналат.
 6. Комиссиянын чечими сунуштоо мүнөзүн алып жүрөт жана протокол менен таризделет. Зарыл болгон учурда кабыл алынган чечимдер төрага тарабынан бекитилет жана Кыргызпатентте жана анын ведомствого караштуу уюмдарында сөзсүз түрдө аткаруу үчүн милдеттүү болуп саналат. Зарылчылыгына жараша, Комиссиянын чечимдерин аткаруу үчүн, Кыргызпатенттин ведомстволук актыларынын, же ченемдик укуктук актылардын долбоорлору иштелип чыгышы мүмкүн.
 1. Комиссиянын курамы
 2. Комиссия Кыргызпатенттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин ичинен түзүлөт. Комиссиянын курамы 9 адам санында Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен бекитилет. Кызмат орду боюнча Комиссиянын мүчөлөрү, статс-катчы (Комиссиянын төрагасы), Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу (Комиссиянын мүчө-катчысы) болуп саналат. Комиссиянын ишмердүүлүгүн коомдук мониторингдөө максатында Комиссиянын отурумуна байкоочу катары Кыргызпатенттин Коомдук кеңешинин өкүлү чакырылат.

Комиссиянын төрагасынын бир орун басары болот, ал Комиссиянын курамын бекитүүдө буйрук менен аныкталат.

 1. Комиссиянын төрагасы:

– Комиссиянын отурумун алып барат, Комиссиянын ишин анын максаттарына жана милдеттерине ылайык уюштурат, Комиссиянын отурумун өткөрүүнүн датасын, ордун жана убактысын белгилейт, күн тартибин жана Комиссиянын отурумунда маселелерди кароонун тартибин бекитет;

– Комиссиянын мүчөлөрүнүн сунуштарынын негизинде анын кийинки отурумуна күн тартибин түзөт;

– анын ишмердүүлүгүнүн маселелери боюнча Комиссиянын мүчөлөрүнө тапшырмаларды берет, тапшырмаларды аткарууга контролду жүзөгө ашырат;

– Комиссиянын отурумунун протоколуна кол коет;

– жалпыга маалымат каражаттарына жарыялоо үчүн Комиссиянын отурумунда каралган маселелер боюнча купуялуу эмес мүнөздөгү маалыматтарды берүү жөнүндө чечим кабыл алат;

– Кыргызпатенттин төрагасына Комиссиянын ишмердүүлүгүнүн натыйжалары жана коррупцияга каршы аракет чараларын ишке ашыруунун натыйжалары жөнүндө маалымдайт;

– анын компетенциясына кирген маселелер боюнча калк жана уюмдар менен болгон мамилелерде Комиссияны көргөзөт:

– Комиссиянын ишмердүүлүгү үчүн жеке жоопкерчиликте болот.

 1. Ушул Жобонун 10-пунктуна ылайык Комиссиянын отурумун өткөрүү үчүн жеткиликтүү болгон Комиссиянын мүчөлөрүнүн керектүү саны жок болгондо, Комиссиянын төрагасы комиссиянын отурумунун жаңы датасын, бирок отурум өтпөй калган күндөн тартып бир айдан кеч эмес, белгилейт.
 2. Комиссиянын төрагасы убактылуу жок болгон мезгилде (эмгек өргүү, убактылуу эмгекке жарамсыздык, иш сапары) анын милдетин Комиссиянын төрагасынын орун басары аткарат.
 3. Комиссиянын мүчөлөрү төмөнкүлөргө милдеттүү:

– Комиссиянын отурумун даярдоого катышууга;

– Комиссиянын отурумдарына катышууга, ал эми катышууга мүмкүн болбогон учурда, Комиссиянын төрагасына же төрагасынын орун басарына күн мурунтан ал жөнүндө билдирүүгө;

– өзүнүн ыйрагым укуктарын түздөн-түз жүзөгө ашырууга, башкача айтканда, аларды башка жактарга өткөрүп берүү укугусуз, анын ичинде, өзү катышпаган учурда дагы;

– Комиссиянын чечимдерин жана анын төрагасынын тапшырмаларын аткарууга.

 1. Комиссия мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

– Комиссиянын отурумунун күн тартибине сунуштарды киргизүүгө;

– каралган маселелер боюнча Комиссиянын конкреттүү чечимдерди кабыл алуусу жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;

– Комиссиянын отурумунда чыгып сүйлөөгө жана ал киргизген сунуштар боюнча добуш берүүнү демилгелөөгө;

– Комиссиянын мүчөлөрүнө жана Комиссиянын отурумуна катышкан башка жактарга күн тартибине ылайык суроолорду берүүгө жана маңызы боюнча аларга жооп алууга;

– Комиссиянын чечимдерине макул болбогон учурда Комиссиянын отурумунун протоколуна милдеттүү катыштырууга жаткан, каралган маселелер боюнча жазуу жүзүндө өзгөчө пикирин билдирүүгө;

– Комиссиянын отурумунун протоколу жана анын ишмердүүлүгүнө тиешелүү башка материалдар менен таанышууга;

– Комиссиянын максаттарын жана милдеттерин ишке ашыруу боюнча негизделген сунуштарды талкууга киргизүүгө;

– Комиссияга коюлган милдеттерди аткаруу максатында башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга.

 1. Комиссиянын мүчөлөрү өз эрки менен Комиссия тарабынан каралган жарандардын аброюн жана ар-намысын козгогон кабарларды жана башка купуя маалыматтарды жайылтпоо жөнүндө өзүнө милдеттенме алат.
 2. Комиссиянын катчысы добуш берүү укугу менен, Комиссиянын толук кандуу мүчөсү болуп саналат. Катчы күн тартибинде каралган маселелер боюнча жооптуу жактар менен бирге төмөнкүлөргө милдеттүү:

– Комиссиянын отурумуна материалдарды, ошондой эле анын чечимдеринин долбоорлорун даярдоону уюштурууга;

– Комиссиянын мүчөлөрүнө Комиссиянын кезектеги отурумунун өткөрүлө турган орду, убактысы жана күн тартиби жөнүндө маалымдоого;

– Комиссиянын отурумунун протоколун жүргүзүүгө;

– Комиссиянын отурумдарында кароо үчүн келип түшкөн материалдарды жалпылоого;

– Комиссиянын документацияларын, анын ичинде комиссиянын отурумдарынын протоколдорун жана аларга тиркелген материалдарды эсепке алууну жана сактоону жүзөгө ашырууга.

 1. Комиссиянын төрагасы жана Комиссиянын мүчөлөрү өздөрүнүн ишмердүүлүктөрүн коомдук башталышта жүзөгө ашырышат.
 2. Күн тартиби Комиссия мүчөлөрүнүн сунуштары боюнча аныкталат жана Комиссиянын төрагасы тарабынан бекитилет.
 3. Комиссиянын отурумуна Комиссия тарабынан каралуучу маселелер анын компетенциясына кирген адистер жана башка жактар, ошондой эле жалпыга маалымат каражаттарынын жана Кыргызпатенттин коомдук кеңешинин өкүлдөрү чакырылышы мүмкүн.
 1. Комиссиянын отурумунун протоколун тариздөөнүн тартиби
 2. Комиссиянын отурумунун протоколуна Комиссиянын төрагасы жана катчысы тарабынан кол коюлат. Комиссиянын отурумунун протоколунда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

– Комиссиянын отурумун өткөрүүнүн датасы, орду жана убактысы;

– Комиссиянын аталышы;

– Комиссиянын отурумуна катышкан Комиссия мүчөлөрү жана башка жактар жөнүндө маалыматтар;

– Комиссиянын отурумунун күн тартиби;

– Комиссиянын отурумунда каралган материалдардын мазмуну, Комиссия мүчөлөрүнүн жана отурумдун башка катышууучуларынын чыгып сүйлөөлөрү;

– каралган маселелер боюнча Комиссия мүчөлөрүнүн өзгөчө пикирлеринин болушу (эгерде ушундайлар бар болсо);

– Комиссия тарабынан кабыл алынган чечимдер;

– протоколго жалпыланган материалдар жөнүндө маалыматтар жана башка маалыматтар.

 1. Комиссиянын отурумунун протоколу, отурум өткөрүлгөн күндөн тартып 10 күндүк мөөнөттө даярдалат.
 2. Комиссиянын катчысы протоколго кол коюлган күндөн тартып 5 күндүк мөөнөттө аны Комиссиянын мүчөлөрүнө жана башка кызыкдар тараптарга жеткирет.